150 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 có hệ thống thắc mắc trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp cùng từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp đỡ cho gần như bạn ưa chuộng học Anh văn, đặc biệt là những bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 có một lượng kiến thức hữu ích để củng nỗ lực vốn kỹ năng tiếng Anh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi chọn học sinh giỏi tiếng anh 6 cấp trường có đáp án và file nghe

Đề thi học tập sinh tốt Tiếng Anh lớp 6

ĐỀ SỐ 1

I. Lựa chọn từ có phần gạch ốp chân được phân phát âm khác so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. đô thị B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Home D. Mother

II. Chọn 1 từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Apple D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle


5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn giải đáp đúng tuyệt nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau

1.She ………………. Khổng lồ the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to lớn eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Bởi vì you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going lớn the ……………….. Now. I want khổng lồ buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien bởi vì when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. To lớn Hue on Sunday?


A. Lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr và Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors và my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào địa điểm trống để xong các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair và the bed.

V. Mỗi mẫu sau đây có một lỗi sai hày tìm cùng sử lại đến đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She & he goes to lớn work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s to go shopping!

5. They like watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs bởi vì you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. Mang đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) khổng lồ work by xe đạp everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau có nghĩa sử dụng từ hoặc đội từ gợi nhắc dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...............................................................................................


2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..................................................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.................................................................................................

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………................................................

5. What/ there/ front/ your house?..............................................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................…………………………………………..………

Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho chúng ta đề thi hsg giờ đồng hồ anh lớp 6 cấp cho trường. Hãy theo dõi và quan sát nhé. 

Xem ngay giải pháp học từ bỏ vựng cực kỳ tốc cùng nhớ thọ tại trên đây nhé: 


Video phía dẫn cách học từ bỏ vựng hết sức tốc | Ms Thuỷ KISS English

Để chuẩn bị thật tốt cho kì thi học tập sinh tốt tiếng Anh, chúng ta cần siêng năng chịu khó luyện tập thật nhiều. Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho các bạn đề thi hsg giờ đồng hồ anh lớp 6 cấp trường. Hãy theo dõi và quan sát nhé. 

Đề Thi HSG tốt Tiếng Anh Lớp 6 cấp Trường

*
Đề Thi HSG xuất sắc Tiếng Anh Lớp 6 cấp cho Trường

Đề thi

I. Lựa chọn từ gồm phần gạch chân được phạt âm khác so với các từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. City B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Trang chủ D. Mother


II. Lựa chọn 1 từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo khuyết D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube


8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn giải đáp đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) để dứt các câu sau

1. She ………………. To lớn the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday & Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to lớn eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vì chưng you work? – I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going to lớn the ……………….. Now. I want to lớn buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien vày when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. Khổng lồ Hue on Sunday?

A. To lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr và Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors và my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào nơi trống để xong xuôi các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair & the bed.

V. Mỗi loại sau đây có 1 lỗi không nên hãy tìm và sử lại mang lại đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She and he goes khổng lồ work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s to go shopping!

5. They like watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs do you want?

10. I’d like some tomatos for my breakfast.

VI. Mang lại dạng đúng của động từ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) to lớn work by xe đạp everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

– We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau gồm nghĩa áp dụng từ hoặc team từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?………………………………………………………………..

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening………………………..

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?…………………………………………………………………..

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………………………………

5. What/ there/ front/ your house?………………………………………………………………..

6. Where/ your father/ sit/ now?……………………….……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy nhiên now.…………………………………

Đáp án

I. Chọn từ gồm phần gạch men chân được phân phát âm không giống so với các từ còn lại

1 – A; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – A; 7 – C; 8 – C;

II. Lựa chọn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – A; 7 – A; 8 – B;

III. Chọn lời giải đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau

1 – C; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – C;

6 – D; 7 – C; 8 – C; 9 – B; 10 – B;

11 – B; 12 – C; 13 – C; 14 – B; 15 – C;

16 – B; 17 – B; 18 – A; 19 – A; 20 – D;

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào nơi trống để ngừng các câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. A house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I like the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. The chair & the bed.

V. Mỗi loại sau đây có 1 lỗi không đúng hãy tìm cùng sử lại mang lại đúng

1 – for thành at;

2 – goes thành go;

3 – tall thành taller

4 – to go thành go;

5 – watch thành watching;

6 – with thành by;

7 – childs thành children

8 – isn’t thành doesn’t

9 – much thành many

10 – tomatos thành tomatoes

VI. đến dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) to work by xe đạp everyday?

2. We ………aren’t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do)…..is doing…. Her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

– We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ………doesn’t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau tất cả nghĩa áp dụng từ hoặc đội từ lưu ý dưới đây

1. What time does Nga get up in the morning?…….

2. You can play games in the afternoon but you must bởi vì homework in the evening……………

3. Does Lan walk or ride a bike to school?……………

4. When it is hot, we often go swimming………..

5. What are there in front of your house?………….

Xem thêm: Tuyển sinh là gì ? tuyển sinh tiếng anh là gì

6. Where is your father sitting now?………

7. My class starts at seven o’clock in the morning…………

8. I don’t often go swimming with my friends…………

9. Huy is reading book và his sister is singing English song now.………

Tải Đề Thi HSG tiếng Anh Lớp 6 cung cấp Trường

*
Tải Đề Thi HSG giờ đồng hồ Anh Lớp 6 cung cấp Trường

Đề 1: https://drive.google.com/file/d/14Rypx_Jgtr
ECgf
Ns2l
QMj3Jp8YTpm
GAy/view

Đề 2: https://drive.google.com/file/d/1w
Ze
PTHZopte2g
WVj
Wv
MKa
Q2c7PKz
AJi-/view

40 đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6:

https://drive.google.com/file/d/1hk
P1M-AH_41gr
W_Jo4_zp
SPf4xw
Ahpu2/view

Bộ đề thi học tập sinh tốt tiếng Anh lớp 6 (2017-2018)

https://drive.google.com/file/d/1A9d
Hail
Fl6skb
XAMz
JMy
Nj
Fv2Rv
Syz
NG/view

Lời Kết

Trên đấy là những tin tức về đề thi hsg tiếng Anh lớp 6 cung cấp trường nhưng KISS English muốn mang về cho bạn. Hy vọng bài viết này cân xứng và có ích với bạn. Chúc chúng ta có 1 trong các buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-giao-duc/hoang-minh-thuy-bat-mi-bi-quyet-de-phat-am-tieng-anh-chuan-c678a1402616.html