150 đề thi học tập sinh tốt lớp 6 môn giờ Anh tất cả đáp án vì Vn
Doc.com sưu tầm và đăng tải tiếp sau đây sẽ là nguồn tài liệu vô cùng nhiều mẫu mã và hữu dụng giúp chúng ta nâng cao quality môn học. Tổng hòa hợp đề thi có kèm đáp án, giúp những em học tập sinh dễ ợt luyện tập với đối chiếu. Tiếp sau đây mời chúng ta vào tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng anh


I. Tổng hợp đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 mới

Bộ đề thi HSG tiếng Anh 6 bao gồm đáp án bên dưới đây bao hàm nhiều dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh cải thiện lóp 6 khác biệt giúp các em ôn tập những khả năng tiếng Anh cơ bản cũng như ôn tập những chuyên đề từ bỏ vựng - Ngữ pháp giờ Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: chúng ta đọc truy vấn vào từng đường link để tìm hiểu thêm & tải về đề thi với đáp án.

Còn nữa ...


II. Cỗ đề thi học tập sinh giỏi lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh

1. Đề thi học sinh tốt tiếng Anh lớp 6 có đáp án số 1

I. Chọn từ gồm phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. City B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Trang chủ D. Mother

II. Chọn một từ không thuộc nhóm với các từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo khuyết D. Blue


3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn câu trả lời đúng tốt nhất (A, B, C hoặc D) để xong các câu sau

1. She ………………. To the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday and Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want lớn eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vị you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going to the ……………….. Now. I want lớn buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien bởi vì when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re


11. ………………. You lượt thích a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. Lớn Hue on Sunday?

A. To lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr và Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ phù hợp điền vào địa điểm trống để dứt các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair và the bed.

V. Mỗi mẫu sau đây có 1 lỗi không nên hãy tìm và sử lại cho đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She & he goes to work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s to go shopping!

5. They like watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs bởi you want?

10. I’d like some tomatos for my breakfast.

VI. Mang lại dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

1. Your father……………….. (go) khổng lồ work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.


4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau bao gồm nghĩa sử dụng từ hoặc team từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?..........................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening.............................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.............................................................................

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………...........................

5. What/ there/ front/ your house?..........................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy vậy now.…………………………………

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được phân phát âm không giống so với các từ còn lại

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - A; 7 - C; 8 - C;

II. Lựa chọn một từ không thuộc nhóm với các từ còn lại

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C; 6 - A; 7 - A; 8 - B;

III. Chọn giải đáp đúng duy nhất (A, B, C hoặc D) để ngừng các câu sau

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

6 - D; 7 - C; 8 - C; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - C; 13 - C; 14 - B; 15 - C;

16 - B; 17 - B; 18 - A; 19 - A; đôi mươi - D;

IV. Em hãy điền một giới từ phù hợp điền vào khu vực trống để kết thúc các câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. A house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I like the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. The chair và the bed.

V. Mỗi loại sau đây có 1 lỗi sai hãy tìm cùng sử lại cho đúng

1 - for thành at;

2 - goes thành go;

3 - tall thành taller

4 - lớn go thành go;

5 - watch thành watching;

6 - with thành by;

7 - childs thành children

8 - isn"t thành doesn"t

9 - much thành many

10 - tomatos thành tomatoes

VI. đến dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) lớn work by xe đạp everyday?

2. We ………aren"t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do).....is doing.... Her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

- We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.


5. She ………doesn"t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau có nghĩa sử dụng từ hoặc nhóm từ nhắc nhở dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...........What time does Nga get up in the morning?.......

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..............You can play games in the afternoon but you must vị homework in the evening...............

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.........Does Lan walk or ride a bike to school?...............

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………When it is hot, we often go swimming...........

5. What/ there/ front/ your house?..............What are there in front of your house?.............

6. Where/ your father/ sit/ now?............Where is your father sitting now?………

7. My class/ start/ seven/ morning……..My class starts at seven o"clock in the morning…………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..……I don"t often go swimming with my friends…………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy nhiên now.……Huy is reading book và his sister is singing English tuy vậy now.………

2. Đề ôn thi học tập sinh tốt lớp 6 môn tiếng Anh số 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. One B. Doctor C. Box D. Jog

2. A. Thin B. There C. Their D. Brother

3. A. Hi B. Fine C. Night D. This

4. A. & B. Name C. Thanks D. Am

5. A. Go B. Overnight C. Vì chưng D. Moment

6. A. How B. Now C .slow D. Town

II. Choose the correct answer to complete the following sentences.

1. There is ……soda in the can.

A. A

B. Any

C. Some

D .an

2. …….........weekends he usually goes fishing.

A. In

B .For

C. On

D. At

3. Hoa & I …............funny stories.

A. Reading

B. Am reading

C. Is reading

D. Are reading

4. How….............kilos of meat vày you want?

A .much

B. Many

C. Long

D. Often

5. She wants …...........an English teacher.

A .being

B. Lớn be

C. Is

D. Be

6. I vì chưng not go to lớn school…........Sundays.

A. On

B. In

C. At

D. For

7. John likes sports very much. He usually plays …...........after school .

A. Games & geography

B. Soccer & literature

C. Volleyball and soccer

D. Volleyball và swimming

8. I…..........in the morning.

A. Shower

B. Take showers

C. Take the shower

D. Take a shower

9. What…...........your favorite food?

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

10. …….......does she go jogging? Once a week.

A. How often

B. How long

C. How about

D. How

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according to lớn their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because likes village house kết thúc beautiful walks are

Lan lives in a(1) ............... With her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).................. There is a garden in front of the (3) ................. In the garden there (4) beautiful flowers . She lives( 5) her school , so every morning she (6)............ To school with her (7).......... . Her classes star at seven và they (8)........... At eleven . She (9).......... Studying English (10) ..........she love khổng lồ read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What you ……………..(do ) now ?- I…………….. ( listen ) khổng lồ music.

2. My mom always…………….. (go)to work early.

3. You often …………….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They …………….. (not play ) in the evenings .

6. She likes…………….. (read) but she (not read) now.

VI. Use the cues to write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>...........................................................................................................................................

2. She / go / swim / once a week.

=>...........................................................................................................................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>............................................................................................................................

4. What / weather/ like / Autumn ?

=>........................................................................................................................

5. When / hot / he / go / swim.

=>.............................................................................................................................

6. There / twenty oranges / one táo bị cắn / table

=>........................................................................................................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning khổng lồ the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.............................................................................................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house......................................................................................

3. We usually ride khổng lồ school.

=> We usually go.........................................................................................................

4. The school is big.

=> It is .....................................................................................................................................

VIII. Đặt câu hỏi cho nguyên tố được gạch dưới :

1. Linh has milk & eggs for breakfast .

2. My father has lunch at home.

3. Mai’s brother wants a glass of orange juice.

4. Miss Thu needs a kilo of tea.

5. Dung wants five boxes of chocolate.

6. He goes lớn the cinema once a week.

7. Lan is going khổng lồ live in China.

8. They are going khổng lồ bring me some flowers.

9. Miss Hoa is going to lớn stay in a khách sạn tonight.

10. The Mekong Riveris the longest river in Viet Nam.

11. He speaks French.

12. I am from Japan.

13. A kilo is twenty thousand dongs.

14. She is going to stay at hometomorrow.

IX. Đặt câu hỏi cho các câu vấn đáp sau:

1. What ......................................................... ?

I’m going lớn play tennis this Saturday.

2.Where .....................................................…?

My sister & her family live on Tran Phu Street.

3. How much ................................................ ?

There is some cheese in the fridge.

4. How many ................................................ ?

I want three eggs for my breakfast.

5. What time .................................................?

They often have dinner at 8 every evening .

6. How often ............................................................ ?

She goes to the movies twice a month.

7. How ...................................................................... ?

He goes khổng lồ work by car.

8. What màu sắc ........................................................ ?

Her eyes are brown .

9. How long ........................................................ ?

I am going to lớn stay in Hue for 5 days .

10. Where ................................................................. ?

He is from Australia

XI. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi:

1. Every morning, Bi gets up at six. He watches his face & brushes his teeth. At six – thirty he eats breakfast, then he goes to lớn school. At twelve thirty, he goes home and has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

1. What does Bi do?

..............................................................................................................................................

2. What time does he get up every morning?

......................................................................................................

3. What does he bởi after breakfast?

...................................................................................................................

4. Does he go to school in the afternoon?

.........................................................................................................

5. What does he do in the evening?

..................................................................................................................

2. Thu’s school is in the city. It’s on Tran Phu Street . It ‘s a big school . It has three floors & twenty classrooms. Thu is in grade six. Her classroom is on the second floor. Thu goes to school in the morning. She has classes from seven to lớn half past eleven.

1. Is Thu’s school small or big?

.........................................................................................................

2. How many classrooms are there in her school?

.........................................................................................................

3. Where is her classroom?

.........................................................................................................

4. What time vì chưng her classes start?

.........................................................................................................

3. Miss Trinh is ..........................singer. She is small ...............thin. She ...............long black hair and .......................oval face. ........................has black eyes, ....................small nose và full lips. She ...............young & .........................

1. What does Miss Trinh do?

.........................................................................................................

2. Is she fat or thin?

.........................................................................................................

3. What color is her hair?

.........................................................................................................

4. Does she have an oval face?

.........................................................................................................

5. Is she young or old?

.........................................................................................................

4. Miss Van is my teacher. She‘s twenty-five years .................... She .......................very beautiful. She .....................an oval face và round black eyes. ..........................lips are full . ..................has long brown hair and a straight nose. Her ........................food is fish ...............her favorite drink is orange ............................ .

1. What does Miss Van do?

.........................................................................................................

2. How old is she?

.........................................................................................................

3. Is she very beautiful ?

.........................................................................................................

4. Does she have a round face or an oval face?

.........................................................................................................

5. What color is her hair?

.........................................................................................................

6. What food does she like best?

.........................................................................................................

ĐÁP ÁN

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C; 6 - C;

II. Choose the correct answer to lớn complete the following sentences.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - B;

6 - A; 7 - C; 8 - D; 9 - C; 10 - A;

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according to lớn their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

books; students, desksclasses; places;numbers; teachers, days; games;

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because village house over beautiful walks

Lan lives in a (1) .........village...... With her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).......beautiful........... There is a garden in front of the (3) ......house........... In the garden there (4) ....are.... Beautiful flowers . She lives( 5) ....near....her school , so every morning she (6)......walks...... To lớn school with her (7).....friends..... . Her classes star at seven and they (8).....end...... At eleven . She (9).....likes..... Studying English (10) ....because......she loves khổng lồ read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What ……are you doing………..(do ) now ?- I……am listening……….. ( listen ) khổng lồ music.

2. My mom always………goes…….. (go)to work early.

3. Bởi vì You often ………eat…….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. Are There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They ………don"t play…….. (not play ) in the evenings .

6. She likes………reading…….. (read) but she (not read) .... Is not reading .....now.

VI. Use the cues to write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>.................What does he want?.......................

2. She / go / swim / once a week.

=>.................She goes swimming once a week.........................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>..........I always eat breakfast at six......................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>.............What is the weather like in Autumn?.......................

5. When / hot / he / go / swim.

=>...............When it is hot, he goes swimming.........................

6. There / twenty oranges / one táo bị cắn / table

=>...............There are twenty oranges and one táo on the table.........................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning khổng lồ the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.....................forty students....................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house..........is behind the flower garden.....................

3. We usually ride to lớn school.

=> We usually go....................to school by bike......................

4. The school is big.

=> It is ...................a big school...............................

3. Đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 số 3

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1/ a; cottage

2/ a; climbing

3/ a; sound

4/ a; problem

5/ a; grew

6/ a; oversea

7/ a; show

8/ a; tour

9/ a; conduct

10/ a; always

b; village

c; basket

b; amount

b; popular

b; threw

b; feel

b; folder

b; proud

b; culture

b; delicious

c; luggage

c; subway

c; country

c; convenient

c; knew

c; living

c; money

c; pronounce

c; double

c; ours

d; stage

d; club

d; noun

d; rod

d; flew

d; mean

d; shoulder

d; sound

d; lunch

d; themselves

II. Choose the correct answer lớn complete the following sentences.

1. There …………… a book và five notebooks on the table.

A- is B- are C- am D- do

2. We usually use.............. Hour to play sports.

A- a B- an C- the D- some

3. Miss Lan has ……………….

A- đen round eyes

B- eyes round black

C- round black eyes

D- eyes đen round

4. My brother …………….. Soccer when it is cold.

A- play B- playing C- to play D- plays

5. My father always goes to work ……………. His car.

A- by B- on C- in D- at

6. Are there …………….. Apples in the fridge?

A- some B- any C- an D- the

7. Thu & Nga help ……………… mother after school.

A- she B- they C- their D- her

8. You can ……………….. Vegetarian meals in a lot of restaurants now.

A- get B- getting C- gets D- lớn get

III. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

My sister and I go lớn school in the morning và (1- come) trang chủ in the afternoon.

Our mother (2- go) khổng lồ the market at half past seven. She (3- get) food for the family.

Our father goes home at six everyday. He (4- watch) television in the evening.

Today (5- be) Sunday, we are at trang chủ and we (6 - clean) our house. We (7- work) và talking at the moment. We (8- feel) very happy.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

IV. Fill in the blank with one suitable word.

This (1)……… Smith’s room. You can see, his room is not very large. (2)………. Are two chairs, a table, a bed, a wardrobe (3)……….. A bookshelf in his room. The table is near (4) ……….. Window. There is an ink- pot, some books và (5) ……… English- Vietnamese dictionary on the table. The bed is on the right. There are also some books and newspapers on the bed. The wardrobe is opposite the bed. Smith has many clothes. (6) ………. Clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is (7)…….. The wall. There are many (8)………. On it.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

V. Rewrite these following sentences with the word provided keep meaning as the root one.

1. Apple juice is her favorite drink.

→She ……………………………………………………………………………….....

2. How many oranges do you want?

→ How many oranges would …………………………………….…………….……?

3. How much is a bowl of noodles?

→ How much does …………………………................................................................?

4. There are many students in our class.

→ Our class ……………………………..................................................................

5. Why don’t we sing an English song?

→What about ……………………………………………………………..………?

6. My sister cycles lớn the supermarket.

→ My sister goes …………………………………………….………………………

VI. Give right word formation for the following word.

She is very ………………...(beauty)Mai’s sister is a ………………….(sing).It is very ………........... In the city. (noise)Her …………….. Are small & white. (tooth)There are two ……………… in his office. (secretary)Do you know the …………….. Of this book? (write)This is my favorite chair. It’s so ……………... (comfort)My father often ………………. His work at 4.30. (finish)

VII. Arrange these sentences in order khổng lồ make a meaningful dialogue.

Yes, I lượt thích it very much.Do you play soccer?
What is the weather lượt thích in your country in the summer?
Yes, I usually play with my friends.

Answer : ……………………………………………………

So what vày you vì chưng when it’s hot?
It’s very hot.I often go swimming.Do you lượt thích hot weather?

VIII. Read the letter then choose the best answer lớn complete it

Dear Sir,

I (... 1...) Alexandria with my brother (... 2…) October 21st to lớn 23rd. Bởi vì you (... 3…) a double room with a shower for these dates? How (...4...) is the room? We would like a room facing (...5...), if it is possible. Is there a restaurant in the hotel? We(...6...) meat but we (... 7…) all other kinds of food.

We (...8 …) arriving in Alexandria (... 9…) about 6 o’clock on Friday evening. We plan lớn leave the khách sạn (... 10 …) Sunday morning. I look forward khổng lồ hearing from you soon.

Your faithfully,

Peter

1. A- am visiting B- visit C- visited D- visits

2. A- from B- between C- for D- at

3. A- has B- have C- having D- to have

4. A- many B- long C- much D- far

5. A- sea B- a sea C- some sea D- the sea

6. A- not eat B- don’t eat C- aren’t eating D- not eating

7. A- are lượt thích B- liking C- like D- am liking

8. A- am B- is C- are D- have

9. A- on B- in C- lớn D- at

10. A- in B- on C- at D- to

IX. Read the text then answer the question.

My uncle Terry Miller lives in London. He teaches math at a school in London. He goes to lớn work every working day. He has two days off a week: Saturday và Sunday. He has a bike but he never cycles to work because it is far from his house to lớn his school. The school starts at 8.00 a.m, and finishes at 4.00 p.m. After work he usually plays tennis or goes swimming in the swimming pool. He comes back home at 7.00, và has dinner. After dinner, he is always busy marking his students’ papers. Sometimes he watches T.V. He never plays soccer, but he likes watching soccer matches on T.V. He feels happy with his job.

1. Where does Terry Miller live?

………………………………………………...........................................................

2. What does he do?

……………………………………………………………......................................

3. Why does he never cycle lớn work?

…………………………………………...................................................................

4. What time does the school start?

………………………………………………...........................................................

5. What does he usually bởi after work?

…………………………………………...................................................................

6. What time does he come back home?

…………………………………………....................................................................

7. Does he always play soccer?

…………………………………………………........................................................

8. How many days does he work a week?

……………………………………….........................................................................

X. Complete the letter with the provided word

Dear Lan,

I/ sitting/ beach of Nha trang. It/ very hot/ summer. I / drinking/ cold lemonade. I/ here/ Tam/ and/ family. Tam’s parents/ cooking dinner. Tam/ swimming/ and/ brothers/ playing soccer/ beach.

Best wishes,

Phong

The end!

4. Đề thi HSG Anh 6 gồm đáp án số 4

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. game B. geography C. Vegetable D. Change

2. A. Watches B. Brushes C. Classes D. Lives

3. A. Their B. Math C. Thing D. Theater

4. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

5. A. Teacher B. Children C. Lunch D. Chemist

6. A. Answer B. Travel C. Plane D. Bank

7. A. Teacher B. Repeat C. Year D. Meat

8. A. Warm B. Park C. Farm D. Car

9. A. Intersection B. Eraser C. Bookstore D. History

10. A. House B. Hour C. Country D. Mouse

II. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

1. You can (park) …………………. Here because this sign says "Parking”.

2. Mary (not/ work) ………………….today because it’s Sunday.

3. Where you (go) ………………….? - I (go) …………………. To the zoo.

4. What you (do) ………………….this summer holiday?

- We (visit) _______ ………………….President Ho bỏ ra Minh’s mausoleum.

5. My brother (drive) …………………. His oto into the garage at the moment.

6. You mustn’t (eat) …………………. Food in the classroom.

7. Let’s (help) ………………….mom, Lan. She (clean) _________ the floor.

8. Look! The plane (fly) ………………….towards the airport. It (land) ___________.

9. Why we (not/ go) to lớn Ha Long bay this summer?

10. Where are you, Nam?- I (read) …………………. In my room.

11. There (be) …….any vegetables in the kitchen? Yes, there ……… (be)

III, Fill in each gap with a suitable question words (10pt):

1.……..is the weather like in Viet phái nam in the summer?

2………sausage bởi vì you want? - 2 kilos, please.

3. …….oranges are there in the fridge? - There are five.

4. …….do you usually do on Sundays?

5. ……..does Peter always go in the morning?

6. ….do you travel khổng lồ work every day? - By bus, of course.

7. ……..is it? - It’s five past eight.

8. ….….is her hair? - It’s yellow.

9. …….does he feel? - Tired & thirsty.

10. …….don’t we go swimming?

III, Supply the correct size of these adjectives (10pt):

1. The Mekong River is the …………………._ river in Vietnam. (long)

2. Tokyo is …………………. Than London. (big)

3. Ho chi Minh đô thị is the………………….city in Vietnam. (big)

4. Petronas Twin Towers is………………….than Sears Tower. (tall)

5. My sister is …………………. Than I. (old)

6. Phái mạnh is………………….than Ba. He is the ………………_ boy in Vietnam. (short)

7. Phanxipang is the …………………. Mountain in Vietnam. (high)

8. These books are …………………. Than those books. (thick)

9. It is the………………….building in this city. (tall)

10. The Nile River is …………………. Than the Amazon River. (long)

IV, Rewrite these sentences that have the same meaning as the first printed (20pts):

1. The country is great.

=>It’s ……………………………………………………………….…………………

2. The girls are beautiful.

=>They’re …………………………………………………….……………………….

3. The Amazon River is longer than the Mekong River.

=>The Mekong River………………………………………

4. Minh is shorter than Nam.

=> phái mạnh is …………………………………………………………………………….

5. Miss trắng is younger than Mrs Green.

=> Mrs Green is ……………………………………………………….

6. There is a lot of rain in Viet Nam.

=> Viet phái mạnh ………………………………………………………………….

7. My room is smaller than your room.

=>Your room …………………………………………………………………

8. No house on the street is older than this house.

=> This house ……………………………………………………………………

9. Hang is the fattest girl in my class.

=> No girl ………………………………………………………

10. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.

=> The Nile River is much ………………………………………………………………………………

V. Each sentence has a mistake. Find the mistakes & correct them(20pts):

1. I’m the younger person in my family. __________

2. My brother is busyer than I am. __________

3. Mary is taller that her sister. __________

4. Zhang is from China. She speaks Chinan. __________

5. Hanoi have a population of 2.6 million. __________

6. London is smallest than Mexico city. __________

7. She’s my friend. She’s from French. __________

8. Is your kitchen bigger than my kitchen? __________

9. How height is the Petronas Twin Towers? __________

10. Which season is coldest in your country? __________

VI. Fill in each gap with a suitable word (20pts):

Vietnam is in the South- East Asia. It has (1) ________ of beautiful mountains, rivers andbeaches. (2) ________ are two long (3) _________ in Vietnam: the Red River in the north and the Mekong River in the (4) _______. The Mekong River is the (5) _______ river in the South- East Asia & of course it is longer (6) _______ the Red River. The Mekong River starts in Tibet và (7) __________ khổng lồ the Bien Dong. Phanxipang is (8) _______ highest mountain in Vietnam. It’s 3,143 meters (9) ________. Vietnam also (10) ___________ many nice beaches such as Sam Son, vị Son, Nha Trang, Vung Tau.

VII, Make the questions for the underlined words (5pt):

1. Mr Davy is British.

2. There are 13.6 million people in Mexico City.

3. The weather is cool and wet now in London.

4. Sears Tower is 442 meters high.

5. The Nile River flows lớn the Mediterranean Sea.

VIII: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.

Lan has three meals a day : breakfast, lunch và dinner. She usually has breakfast at home. She has bread,eggs & milk for breakfast. At school Lan & her friends always have lunch at half past eleven.They often have fish, beef và vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at home at quarter to lớn seven. They often have chicken và soup for dinner. After dinner, they eat some fruits such as oranges or apples for dessert. Lan likes dinner because it is a big & happy meal of the day. Her family go out for dinner once a month.

1. How many meals does Lan have a day?

2. What does she usually have for breakfast?

3. What time does she always have lunch?

4. Where does she always have lunch?

5. What vì Lan & her parents often have for dinner?

6. What vày they eat after dinner?

7. How often bởi they go out for dinner

IX: Điền từ vào đoạn văn.

1. Selina lives..................... A village in Africa. Her day starts................. 4 o’clock. She gets up & she walks three kilometers.................. The river. She collects some water, và she carries itback.................... Her house. The water is very heavy. It isn’t clean but there isn’t any water in the village. Selina doesn’t go ………………school because there is no school for the children.

2.Mrs Chi và her children ............................. Working in the garden. She has a very beautifulgarden behind her house. There are........................ Lot of flowers in the garden. She usuallyputs......................... Flowers in the sitting room. Mrs bỏ ra has........................friends.................... London. Her friends are...................... Lớn visit her family next week. Mrs đưa ra often gives thema........................flowers when they go home from her house.

XI: Điền từ bỏ vào đoạn văn sau đó trả lời câu hỏi.

Hi, My name................Ha. I’m Vietnamese. I’m twelve. I................. In grade 6. I live........................my father và my mother................HCM City. My country is very beautiful. We have lots..................... Mountains & rivers. We have large forests.......................some beautiful beaches, too.

1. What’s Ha’s nationality?........................................................................................................

2. How old is he?.......................................................................................................................

3. Which grade is he in?............................................................................................................

4. Who does he live with?..........................................................................................................

5. Where does she live?..............................................................................................................

6. Is Viet phái mạnh a very beautiful country?......................................................................................

7. Does Viet phái nam have a lot of mountains and rivers?...............................................

5. Đề thi học sinh tốt Anh 6 bao gồm đáp án số 5

I. Circle the best option for each sentence. (Chọn đáp án tương thích nhất. Khoanhtrònđápánmà em chọn). (3 points)

1. Nam______English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

2. We go khổng lồ school at ______ in the morning.

A. Quarter khổng lồ seven B. Seven to lớn a quarter C. Seven quarter D. A quarter sevento

3. Vị children have math on Monday? -……………….

A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have

4. Mr. Phái nam gets up at 7.00 and eats ______

A. A big breakfast B. The big breakfast C. Big breakfast D. A breakfast big

5. Is her school ______the park?

A. In front of B. Next C. In front to lớn D. Near to

6. Is this her______?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. Chảy likes ______ weather because he can go swimming.

A. Hot B. Cold C. Windy D. Foggy

8. Mr. Baker ______ breakfast at the moment.

A. Is having B. Are having C. Has D. Have

9. My father is..................... Man.

A. A old B. An old C. Not young D. Not very young

10. I’m tired. I’d like......................

A. Sit down B. Sitting down C. To sit down D. Lớn sitting down

11. ______ milk does your father drink?

A. How much B. How many C. How long D. How often

12. When it is hot, people often feel ______

A. Hungry B. Thirsty C. Happy D. Cold

13.The sign says "No smoking”. You ______ smoke. (smoke (v): hút thuốc)

A. Can B. Are not C. Must not D. Must

14. I’m playing table tennis. _______ you like table tennis?

A.Have B.Is C. Are D. Do

15. We have English ______ Friday

A. At B. In C. To lớn D. On

16. What time _______________you tomorrow?

A. Is she going khổng lồ visit B. Visits she C. She does visit D. She visits

17. The boy looks thin, ______ he is strong.

A. And B. For C. Or D. But

18. It’s very hot...................... Swimming?

A. Why don’t we go B. Let’s go C. What about going D. All A, B&C

19. Mary and _______ would like to go lớn the movies.

A. Me B. My C. Mine D. I

20. There _______ any milk in the glass.

A. Isn’t B. Aren’t C. Is D. Are

II. Choose the best word in brackets to lớn complete the sentences.(Chọn từ đúng trong những ngoặc để ngừng câu) (3 points)

1. I’d like some rice. I’m ………………………. (hungry / thirsty / thin)

2. Are there any …………………….. In the fridge? (rice / milk / bananas)

3. I like fish very much, but she …………………. (don’t / doesn’t / isn’t)

4. Is ……………………… any milk? (it / there / this)

5. What’s your favorite ……………………, Mai? I like orange juice. (drink/water/fruit)

6. There isn’t any ………………………. (soda / oranges / apples)

7. How much …………………….. Bởi you want? (eggs / apples / meat)

8. There …………….. A lot of milk today. (is / are / be)

9. She …………………………………. Aerobics now. (doing / is doing / is playing)

10. A ……………………….. Of toothpaste is 15 000d. (tube / half / bar)

11. It is ……………….. In the summer. (cool / cold / hot)

12. We often ………………………. Swimming in the summer. (play / have / go)

13. ……………………………... Go to Hue? (Let’s / How about / What about)

14. What about …………………… to lớn the movies? (go / to lớn go / going)

15. He is going …………………………………. His grandparents next week. (visit / to visit/visiting)

16. ………………. Doesn’t Nga want to walk? Because it’s too far. (What/When/Why)

17. Which language does she speak? She speaks …………….(English / England/ language English)

18. Tuan is ………………………………………….. Student in my class. (fatter / fattest/the fattest)

19. What …………….. Cha often vì after school? (is / vày / does)

20. Ha Noi is ……………………………… than Ho chi Minh city. (small / smaller/the smallest)

III. Read the passage. Then circle the best answer for each numbered blank. (Đọc đoạn văn sau, rồi chọn đáp án phù hợp nhất cho mỗi chỗ trống. Khoanh tròn đáp án đó).(2pts)

I live in a house near the sea. It is...(1)... Old house, about 100 years old and...(2)...very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... No bathroom. The bathroom is downstairs...(4)...the kitchen và there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... The house. The garden...(6)... Down to lớn the beach & in spring và summer...(7)...flowers every where. I lượt thích alone with my dog, Rack, but we have a lot...(8)... Visitors. My thành phố friends often stay with...(9)... I love ….(10)…. House for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

NEW WORDS:

Upstairs: sinh hoạt trên gác downstairs: ở bên dưới gác bathroom: phòng tắm giặt sea: biển

1. A. A B. An C. The D. Any

2. A. It"s B. It C. There"s D. They"re

3. A. So B. Or C. But D. Too

4. A. Between B. Next C. Near khổng lồ D. Next to

5. A. In front B. Front of C. Of front in D. In front of

6. A. Go B. Going C. Goes D. In goes

7. A. These are B. They are C. There are D. Those are

8. A. For B. Of C. On D. With

9. A. Me B. I C. My D. I"m10. A. My B. I C. Me D. It

IV. Put the verbs in brackets in the correct tense: present simple, present continuous or future tense with "be going to". (Chia động từ trong ngoặc làm việc thì hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn, hoặc thì tương lai) (3points)

1. Every morning, Linda (have) …………breakfast at 6:10. After breakfast, she (brush) …………..her teeth. She (go) ……………..to school at 6:30. She (have)………….lunch at 11:30 at school.

2. We (watch) …………….T.V every morning.

3. Where ………….you (go) ……………….now?

I (go) ………………to the market.

4. She is cooking and we (do) ……………………..the housework.

5. He isn"t in the room. He (play) ………………..in the garden.

6. I (go) ……………….to school by bus every day, but today I (go) ………………..to school by bike.

7. What ………. You (do)…………………………….tomorrow morning?

I (help) ……………………………………my mother.

8. Mai (brush) …………………..her teeth every morning. She (brush) ……………………herteeth now.

9. Listen! Lan (play) ……………………….the piano.

10. Mai (be) ………………….tired now.

11. Bao và Mai (do) ………………………the housework tomorrow.

12. Mrs. May (visit)…………………………………….Nha Trang next week.

How long………… she (stay)………………………………..in Nha Trang?

V. There are 11 mistakes in the paragraph below. Correct and write them in the table below. Đoạn văn sau có 11 lỗi sai đã có gạch chân. Em hãy sửa bọn chúng và ghi vào ô dưới (2 points)

Miss Lien live in a small house on Hanoi. She teaches English at a school there. She usually is breakfast in seven in the morning and she has dinner at twelve o"clock in the canteen of the school. She teaches his students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays lớn Fridays. On Mondays, she teach them grammar. On the evening, she usually stays at trang chủ and listens books. She sometimes goes khổng lồ the movie theatre. She always go khổng lồ bed at ten o"clock.

Hiện trên Vn
Doc.com chưa cập nhật được lời giải của 150 đề thi học sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án. Bộ 150 đề thi học tập sinh giỏi lớp 6 môn Anh bao gồm đáp án với lượng kỹ năng bám cạnh bên chương trình SGK tiếng Anh lớp 6 của bộ Giáo dục & Đào sản xuất giúp những em học viên lớp 6 ôn tập từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm hiệu quả.

Tiếng Anh tốt gửi đến những em học sinh khối 6 bộ đề thi học sinh tốt tiếng anh lớp 6 có đáp án, tệp tin nghe với pdf. Đề thi bao gồm đề ôn thi với đề thi học tập sinh giỏi cấp trường, huyện, tỉnh trên địa cả nước. Cỗ đề thi học sinh xuất sắc sẽ thường xuyên được bọn chúng mình update mới nhất và nhanh nhất các năm sát đây. Trong khi đề thi sẽ bao hàm cả file nghe, đáp án và file pdf hoặc word cho các bạn tham khảo. Cùng tìm hiểu thêm đề thi dưới đây nhé.

*


Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 đề nghị ghi nhớ gì ?

Lớp 6 là tiến trình chuyển tiếp giữa level tiểu học tập sang trung học tập cơ sở. Bởi vì thế, kỹ năng và kiến thức ngữ pháp sẽ sở hữu được nhiều biến đổi khiến các em không khỏi bỡ ngỡ. Để làm tốt đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 những em cần nắm vững ngữ pháp lịch trình tiếng anh lớp 6. Vậy ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 bao gồm những gì, sau đây là kiến thức đặc trưng bạn buộc phải ghi nhớ:

Mẹo ghi nhớ cấp tốc ngữ pháp giờ Anh lớp 6

Đây là giải pháp mình vận dụng giúp ghi nhớ nhanh kỹ năng và kiến thức chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6. Chúng ta tham khảo nhé:

Học từ bỏ vựng, kết cấu vào buổi sángHọc theo sơ đồ bốn duyThường xuyên làm bài xích tập để trau dồi loài kiến thức.Tự nói giờ Anh với thiết yếu mình

Bộ đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng anh lớp 6

Các chúng ta cùng xem thêm đề thi học sinh tốt tiếng Anh lớp 6 update mới các năm gần đây nhé. Đề thi bao gồm cả đề ôn thi và đề thi của các trường, huyện cùng tỉnh bên trên cả nước. Dễ chịu cho các bạn ôn tập nên không nào.

Đề thi hsg giờ anh lớp 6 năm học tập 2022 2023

Đề thi hsg tiếng anh lớp 6 cấp cho huyện Hưng Hà 2023 bao gồm đáp án với file nghe

Đề thi hsg tiếng anh lớp 6 năm học tập 2021 2022

Đề thi hsg tiếng anh lớp 6 cấp cho huyện Triệu tô Thanh Hóa 2022

*

*

*

*

Các em thân thiện bộ đề ôn thi hsg giờ anh lớp 6 có thể tải file PDF tại đây.

Xem thêm: Chỉ Trong Năm 2020, Lisa Là Đại Sứ Thương Hiệu Nào, Lisa Làm Đại Sứ Thương Hiệu Toàn Cầu Của Celine

Các em khối 6 đang ôn thi vất vả lắm nhưng các em hãy duy trì gìn sức mạnh để có 1 kỳ thi thành công nhé. Chúc những em bao gồm một tác dụng cao trong kỳ thi học sinh xuất sắc sắp tới.

Hãy follow Fanpage của giờ đồng hồ Anh Tốt để được thông báo về các bài phân chia sẻ, quizzes & tips new hữu ích cho câu hỏi học và cải tiến và phát triển trình độ giờ đồng hồ Anh của bạn!