Bốn mùa yêu thương thương Album
Trên đỉnh thương yêu Album
+
Bước vào cung thánh 1Nhập LễLời bài hát
Con đã vàoNhập LễLời bài xích hát
Đến trước Nhan NgàiNhập LễLời bài xích hát
Đi về công ty ChúaNhập LễLời bài bác hát
Hãy đếnNhập LễLời bài xích hát
Hãy cho dâng khúc cảm tạ(*)Nhập LễLời bài xích hát
Hãy cho tôn vinhNhập LễLời bài hát
Hân hoan cách vàoNhập LễLời bài xích hát
Hồn nhỏ biết bao mừng vuiNhập LễLời bài bác hát
Muôn lời chúc tụng(*)Nhập LễLời bài xích hát
Nhịp nhàng từng bướcNhập LễLời bài bác hát
Tiến vào trong nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Trẩy hội lên thường (Tv. 121)Nhập LễLời bài hát
Về trên đây hátNhập LễLời bài hát
+++
Ai sinh sống đời công chính (Tv. 49)(*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ân tình Chúa (Tv. 102) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài bác hát
Bước vào cung thánh 1Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Bước vào cung thánh 2Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con xin phó thác (Tv. 30)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con xin tạ ơn Ngài (Tv 117) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là công ty trái khu đất (Tv. 23)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Chúa là Vua 1 (Tv. 96)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Chúa là Vua 2 (Tv. 96)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa (Tv 23)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Dòng dõi người tìm Chúa (Tv. 23)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Giữ gìn hồn nhỏ (Tv. 130)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Hạnh phúc thay dân tộc bản địa (Tv. 32)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hạt gieo trong đất tốt (Tv. 64)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Hãy kể cho những dân (Tv. 95)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Hãy cam kết thác (Tv. 36) *Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Hãy mừng vui (Tv. 117)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy nghiệm xem (Tv 33) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Hãy chú ý coi (Tv. 33)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lạy Chúa xin lượng thứ (Tv. 31)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Này bé xin mang đến (Tv. 39)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Niềm vui vinh quangThánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Nữ Hoàng bên hữu Thánh vương vãi (Tv. 44)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Nương nhẵn Chúa (Tv. 90)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngước mắt trông (Tv. 21)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Người chính giữa ngươi (Is. 12)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Phúc cố Chúa chọn (Tv. 32)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Reo vui lòng Chúa (Tv. 80)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ta đã lựa chọn (Tv. 121)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Tôi luôn ước ý muốn (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi đã chúc tụng (Tv. 144)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Trời xanh trần thuật (Tv. 18)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Xin dâng kính (Thánh ca Daniel)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Xin đáp lại (Tv. 68)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin hãy dậy con (Tv. 24)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Xin hãy nghe (Tv. 44)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài xích hát
Xin rước Chúa (Tv. 131)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Xin tán dương Ngài (Tv. 29)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin tỏ ra lòng Ngài (Tv. 84)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài bác hát
Xin Thiên Chúa xót yêu đương (Tv. 66)(*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Của lễ tình yêu(*)Dâng LễLời bài hát
Của lễ tình cảm 1Dâng LễLời bài bác hát
Của lễ tình thương 2(*)Dâng LễLời bài xích hát
Dâng lời cảm mếnDâng LễLời bài xích hát
Dâng lời nguyện cầu(*)Dâng LễLời bài hát
Dâng Trời cuộc đời(*)Dâng LễLời bài hát
Hương dâng nguyện cầu 1(*)Dâng LễLời bài bác hát
Hương dâng nguyện mong 2(*)Dâng LễLời bài xích hát
Là đây của lễ(*)Dâng LễLời bài hát
Lấy gì đáp đền(*)Dâng LễLời bài xích hát
Lễ dưng cuộc sống(*)Dâng LễLời bài hát
Lễ vật tạ ơnDâng LễLời bài hát
Lời ghê hiến dângDâng LễLời bài bác hát
Lời nguyện dâng lênDâng LễLời bài bác hát
Ngàn lời chúc tụng(*)Dâng LễLời bài bác hát
Nguyện dâng lên Chúa(*)Dâng LễLời bài bác hát
Như áng hương trầm(*)Dâng LễLời bài bác hát
Tiến dơ lên Ngài(*)Dâng LễLời bài xích hát
Tựa của lễ dâng(*)Dâng LễLời bài bác hát
Tựa trầm hương(*)Dâng LễLời bài xích hát
Xin dâng cuộc đời con(*)Dâng LễLời bài xích hát
+
Bài ca cảm mến (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bài ca ngọt ngào (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Biển trời dịu dàng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bốn mùa hiến dâng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Bước trong tin cậy (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Con không xin (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Con xưng tụng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa vẫn yêu bé (2 bè)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Chúa là cuộc sống thường ngày của bé (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là gia nghiệp conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Gần lòng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Giêsu Người đã đi đến đây (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Hãy chúc tụng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Hãy đến dâng khúc bái tạ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Hãy đi loan báo Lòng yêu mến Xót ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Hãy ký thác (Tv. 36)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Hãy nhìn coi *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy vui mừngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Hương trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Hy vọng vào Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Kinh nguyện chiều hôm (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Khúc ca lạy tạ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lòng yêu thương xót Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Mở lòng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Mơ về thương yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mời điện thoại tư vấn yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Muôn lời chúc tụngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Người chính giữa ngươi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nhạc khúc yêu thương (2 bè)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Như nai rừng thèm khát (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Phúc đến ai hằng duy trì (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Sống trong ân tình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tạ ơn phụ vương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tán tụng tình yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Tình ca muôn thuởCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa dẫn đưaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa vô hạn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Tình yêu của Chúa 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Tôi luôn luôn ước mong muốn (Tv. 27)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Tôi ngước mắt (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Tôi đang chúc tụng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Tôi sợ gì (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thắp sáng ý thức (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Thiên ngôi trường ca tạ ơnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trên đỉnh thân thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tri ân tình Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trọn đời theo Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Trời xanh tường thuật (Tv. 18)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài xích hát
Trường ca tạ ơnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Vì Chúa yêu nhỏ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin cho tất cả đời nhỏ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài bác hát
Xin nghỉ ngơi mãi bên bé (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin tình yêu dạy con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+++
Cùng vui bướcKết LễLời bài bác hát
Chúa không đúng tôi đi(*)Kết LễLời bài bác hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116)Kết LễLời bài hát
Ra về an bìnhKết LễLời bài bác hát
Theo bước NgườiKết LễLời bài hát

Với hàng chục ca khúc được chế tạo trong khoảng thời gian chưa yêu cầu là dài cùng được dàn dựng, biểu diễn, phổ cập rộng rãi trong cộng đồng, nam Trà My - Ngọc Linh đang trở nên một địa chỉ cửa hàng của cảm xúc và tình cảm âm nhạc...
Những bài hát hay nhất của ngọc linh

Chừng 1/2 tiếng sau, anh kêu lớn: “Có rồi, bao gồm rồi...”. Mọi bạn xúm lại hỏi chuyện gì, nhạc sĩ hồ Xuân hương thơm khoe: “Tôi đã nảy ra được phần intro cho 1 ca khúc mới rồi…”.

Ngay đêm đó, nhạc sĩ hồ Xuân hương thơm đã xong xuôi ca khúc mới mang tên “Ngôi công ty chung”, được viết bên trên nền rock ballad mượt mà, gợi cảm với rất nhiều giai điệu dịu nhàng, ngọt ngào: “Sương của chiều trao, đến long lanh, mang lại tươi xanh thêm ảo huyền đại ngàn. Sao của trời cao mỹ miều chong đêm, nay đã về thắp sáng gần như buôn làng, để tín đồ Xê Đăng, Ca Dong, Mơ Nông hát ca đời thoải mái với rượu cần, để nhịp cồng chiêng vang dội ngân vang thuộc điệu múa vui...”.

Tại cuộc thi sáng tác âm nhạc về văn hóa, vùng đất, con tín đồ huyện phái nam Trà My năm 2022, ca khúc này đã được trao giải nhì. Sau này, trong một cuộc chuyện trò, nhạc sĩ hồ Xuân Hương tâm sự: “Thật sự là tôi yêu cầu cám ơn vùng đất Ngọc Linh - nam giới Trà My vì chưng đã mang lại tôi những cảm giác rất mới mẻ. Tôi cho tới đó, với cứ thế, âm giai ập tới hết mức độ tự nhiên...”.

Nhiều nhạc sĩ khác cũng có thể có cảm dấn tương tự khi đến với Ngọc Linh - nam Trà My, để rồi thừa nhận được mọi món rubi âm nhạc dễ thương từ vùng đất này. Có người chỉ đến một lần, gần như thoáng qua, mà lại giai điệu vẫn thăng hoa, như trường thích hợp nhạc sĩ hồ Xuân Hương.

Hay như với hai nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng Trần Quế Sơn, trong một lượt về phái mạnh Trà My, ngơ ngác cùng lạ lẫm, ấy cụ mà chỉ với sau một ngày đi dạo quanh núi rừng với sông suối, từng người đã sở hữu một ca khúc mới.

Còn với đều người có nhiều gắn bó hơn, có vẻ Ngọc Linh - nam giới Trà My trao cho họ các “ân sủng” hơn. Nhạc sĩ Dương Trinh, fan Co, công tác làm việc tại phái nam Trà My ngay lập tức từ phần đa ngày đầu chia tách huyện, giành được gần 10 ca khúc với đậm âm hưởng núi rừng, mà xúc cảm khởi mối cung cấp và một trong những đối tượng người sử dụng mà những ca khúc anh phía đến đó là đất và người nơi đây.

Nhạc sĩ Huỳnh Đức Long, bạn từ hơn 1 năm nay, do các bước nên liên tiếp đến cùng với Ngọc Linh, cũng viết được vài ba ca khúc. Vào đó, ca khúc mới nhất của anh là “Mùa xuân bên trên đỉnh Ngọc Linh” vừa giành được giải quán quân Cuộc thi sáng sủa tác âm thanh về văn hóa, vùng đất, con bạn huyện phái nam Trà My năm 2022...

Trong lúc đó, nhạc sĩ Huỳnh Ngọc Hải - đưa ra hội trưởng chi hội Âm nhạc Quảng Nam, cho thấy thêm anh từng nhiều lần cho đây với lần nào thì cũng nhận được những xúc cảm lạ lẫm, bất ngờ. “Bởi vậy, đa số sau các lần đến phía trên tôi các viết được một ca khúc mới” - nhạc sĩ Huỳnh Ngọc Hải nói thêm.

Góp phần quảng bá vùng khu đất Trà My

Kể từ khi quy mô hội chợ sâm được thị xã Nam Trà My tổ chức hằng tháng và tiếp đến là các kỳ tiệc tùng, lễ hội sâm Ngọc Linh, nhiều ca khúc về nam giới Trà My, về Ngọc Linh, đã có được vang lên tại các không gian đơn nhất này.

Một trong số những tác phẩm âm thanh được phát, được biểu lộ nhiều lần vào các dịp này là ca khúc “Giấc mơ Ngọc Linh” của nhạc sĩ Phan Văn Minh. Giai điệu rộn ràng, lời ca đầy tin tưởng, lạc quan trong ca khúc này đã đóng góp thêm phần làm cho không khí sự kiện thêm sôi nổi: “Ôi sâm Ngọc Linh như con gái tiên ngủ quên giữa rừng xanh. Hôm nao em vươn vai, thức giấc đựng tiếng hát, gọi ánh sáng xua đi đêm trường, đem kho báu gọi mời muôn phương. Hê chiêng cồng lên, buôn làng ta cùng mọi người trong nhà giữ rừng thiêng. Hê hê hê hê hê cho cây sâm vươn lên cho bé suối hát reo trên nguồn, cho cây xanh mát xanh đại ngàn, nhằm xuân về cùng giấc mơ Ngọc Linh...”.

Gần đây, danh mục bài hát được đưa vào giao hàng hội chợ sâm được bổ sung cập nhật thêm bằng những ca khúc vừa đoạt giải tại cuộc thi sáng tác âm thanh về văn hóa, vùng đất, con người huyện nam giới Trà My năm 2022. Hầu như tin yêu, hy vọng lại được tiếp nối, vang lên: “...Nghe giờ đồng hồ chim líu lô líu lo. Nghe suối reo suối reo suối reo. Nghe bước chân của mẹ lên rẫy... Cho ngày xuân về bên trên đỉnh Ngọc Linh” (Xuân về bên trên đỉnh Ngọc Linh, Huỳnh Đức Long).

Xem thêm:

Theo thống kê ở trong phòng VH-TT huyện Nam Trà My, sau khá nhiều lần đón những nhạc sĩ từ bỏ khắp hầu hết miền giang sơn về sáng sủa tác cũng tương tự sau 5 lần tổ chức triển khai thi chế tạo âm nhạc, tới nay địa phương đã tập vừa lòng được hơn 50 ca khúc viết về nam Trà My - Ngọc Linh.

Trong số này, đã có tầm khoảng 30 ca khúc được hòa âm phối khí trả chỉnh, được thực hiện để phát trên sóng đài truyền thanh huyện, những trạm truyền thanh cơ sở; được đưa vào dàn dựng, biểu diễn trong các chương trình văn hóa, âm nhạc của huyện và của những xã.

Ngoài ra, ngành văn hóa truyền thống Nam Trà My đã và đang chọn 10 ca khúc có unique và dễ dàng hát, dễ phổ biến đối với đại đa số công chúng, để ghi hình, dàn dựng thành các MV karaoke vạc trên nền tảng mạng xã hội You
Tube. Trong những lúc số tín đồ sử dụng social - duy nhất là giới trẻ, đang tăng lên nhanh chóng, thì đây đó là cách tiếp thị các ca khúc của thị trấn đến bạn nghe nhanh nhất.