Giải bài xích tập giờ Anh lớp 10 mới, sách thí điểm, toàn bộ các tài năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng cùng ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

XEM chi TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - GLOBAL SUCCESS

Unit 1: Family life Unit 2: Humans & the environment Unit 3: Music Review 1 Unit 4: For a better community Unit 5: Inventions Review 2 Unit 6: Gender equality Unit 7: Viet Nam & international organisations Unit 8: New ways lớn learn Review 3 Unit 9: Protecting the environment Unit 10: Ecotourism Review 4

XEM đưa ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - FRIENDS GLOBAL

Unit I. Introduction Unit 1: Feelings Unit 2: Adventure Unit 3: On screen Unit 4: Our planet Unit 5: Ambition Unit 6: Money Unit 7: Tourism Unit 8: Science

XEM đưa ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - i
LEARN SMART WORLD

Unit 1: Family Life Unit 2: Entertainment và Leisure Unit 3: Shopping Review 1 Unit 4: International Organizations và Charities Unit 5: Gender Equality Review 2 Unit 6: Community Life Unit 7: Inventions Unit 8: Ecology and the Environment Review 3 Unit 9: Travel and Tourism Unit 10: New Ways lớn Learn Review 4

XEM đưa ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - BRIGHT

Hello! Unit 1: Round the clock Unit 2: Entertainment A Unit 3: Community services Unit 4: Gender equality B Review (Units 1 - 4) Unit 5: The environment Unit 6: Eco-tourism C Unit 7: New ways khổng lồ learn Unit 8: Technology and inventions D Review (Units 5 - 8)

XEM đưa ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - ENGLISH DISCOVERY

Unit 1. Family chores Unit 2: Science and inventions Unit 3: The arts Unit 4: home sweet home Unit 5: Charity Unit 6: Time to lớn learn Unit 7: Cultural Diversity Unit 8: Ecotourism Unit 9: Consumer society CLIL

XEM bỏ ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - EXPLORE NEW WORLDS

Unit 1. People Unit 2. A Day in the Life Unit 3. Going Places Unit 4: Food Unit 5: Sports Unit 6. Destinations Unit 7. Communication Unit 8. Making Plans Unit 9. Types of Clothing Unit 10: Lifestyles Unit 11. Achievements Unit 12. Decisions

XEM bỏ ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - SÁCH CŨ

Unit 1: A Day in the Life of...

Bạn đang xem: Học tốt tiếng anh 10 unit 1

Unit 2: School Talks Unit 3: People's Background Unit 4: Special Education Unit 5:Technology và You Unit 6: An Excursion Unit 7: The Mass Media Unit 8: The Story of My Village Unit 9: Undersea World Unit 10: Conservation Unit 11: National Parks Unit 12: Music Unit 13: Films và Cinema Unit 14: The World Cup Unit 15: Cities Unit 16: Historical Places

XEM bỏ ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM - SÁCH CŨ

Unit 1: Family Life Unit 2: Your body toàn thân and You Unit 3: Music Review 1 (Units 1-2-3) Unit 4: For A Better Community Unit 5: Inventions Review 2 (Unit 4-5) Unit 6: Gender Equality Unit 7: Cultural Diversity Unit 8: New Ways lớn Learn Review 3 (Unit 6-7-8) Unit 9: Preserving The Environment Unit 10: Ecotourism Review 4 (Units 9-10)
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Reading - tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 11, 12 tập 1). Câu chữ được biên soạn bởi team ngũ trình độ tại Anh Ngữ trunghocthuysan.edu.vn để giúp học sinh nắm vững kiến thức với học tập công dụng môn giờ đồng hồ Anh 10 Unit 1.
*

*

1. Work in pairs. Look at the picture & answer the questions.

1. What is each person in the picture doing?

→ The mother is cooking; the father is laying the table, the son is vacuuming/cleaning the floor; the daughter is washing vegetables.

2. Bởi vì you think that they are happy? Why or why not?

They are happy because they are doing housework together. Và all the family members are sharing the household chores.

2. Read the text and take the appropriate meanings of the highlighted words.

1. Responsibility (n) /rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/: trách nhiệm

duty (n) /ˈdʒuː.ti/: nhiệm vụ, nghĩa vụ

hobby (n) /ˈhɒb.i/: sở thích

→ Đáp án: a. Duty

2. Gratitude n) /ˈɡræt.ɪ.tʃuːd/: sự biết ơn, xúc cảm biết ơn

the feeling of being great /ɡreɪt/: cảm giác bản thân tốt vời, vĩ đại

the feeling of being grateful /ˈɡreɪt.fəl/: cảm giác bạn dạng thân biết ơn

→ Đáp án: b. The feeling of being grateful

3. Strengthen (v) /ˈstreŋ.θən/: để cho trở nên táo bạo hơn

make something stronger: khiến cho cái gì bạo phổi hơn

make something more difficult: khiến cái gì khó khăn hơn

→ Đáp án: a. Make something stronger

4. Bonds (n) /bɒndz/: sự kết nối/mối quan hệ thân thiết, chặt chẽ

close connections /kloʊs kəˈnek.ʃən/: sự kết nối/mối quan hệ giới tính thân thiết, chặt chẽ

common interests /ˈkɒm.ən ɪn.trest/: những sở trường chung

→ Đáp án: a. Close connections

5. Character (n) /ˈkær.ək.tər/ tính cách

qualities that make a person the same as others: đông đảo đặc điểm/phẩm chất khiến cho một fan giống với những người dân khác

qualities that make a person different from others: mọi đặc điểm/phẩm chất khiến cho một bạn khác với những người dân khác

→ Đáp án: b. Qualities that make a person different from others

3. Read the text again và answer the questions.

1. What bởi most people think about housework?

Đáp án: Most people think that housework is boring và is the responsibility of the wives and mothers only.

Từ khóa câu hỏi: what, people, think, housework

Vị trị thông tin: Ở đoạn số 1, dòng số 1-2.

Giải thích: các từ khóa trong thắc mắc và câu trả lời đều khớp nhau nên rất có thể dễ dàng khẳng định được địa chỉ của thông tin cần tìm. Đáp án diễn đạt việc “Hầu không còn mọi fan đều suy nghĩ rằng việc nhà rất buồn rầu và là trách nhiệm của riêng những bà vợ và bà mẹ”.

2. Why don"t many parents make their children bởi housework?

Đáp án: They want their children to lớn have more time lớn play or study.

Từ khóa câu hỏi: why, don’t, parents, children, do housework

Vị trị thông tin: Ở đoạn số 1, dòng số 3-5

Giải thích: Cấu trúc “make sb vì chưng sth” trong câu hỏi được diễn đạt lại trong bài xích bằng kết cấu “ask sb to bởi sth”. Cả hai cấu trúc đều sở hữu nghĩa “yêu mong ai làm gì”. Trả lời cho câu hỏi “Vì sao nhiều phụ huynh không yêu cầu con mình thao tác nhà?”, thì đáp là “Họ muốn con cháu họ có nhiều thời gian hơn để nghịch hoặc nhằm học.”

3. What are some important life skills children can learn when doing housework?

Đáp án: These are doing the laundry, cleaning the house, và taking care of others.

Từ khóa câu hỏi: what, life skills, children, learn, doing housework

Vị trị thông tin: Ở đoạn số 2, dòng số 1-5

Giải thích: Câu 1-2 nêu lên quan điểm rằng đông đảo đứa trẻ làm việc nhà sẽ phát triển được những khả năng sống quan liêu trọng. Câu 3-5 liệt kê ra một số năng lực sống đó, bao gồm “doing the laundry, cleaning the house, và taking care of others” - giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, quan tâm người khác.

4. What do children learn as they finish household tasks that they don"t enjoy?

Đáp án: They learn that they have to lớn try lớn finish their tasks even though they bởi vì not enjoy doing them.

Từ khóa câu hỏi: what, children, learn, household tasks, don’t enjoy

Vị trị thông tin: Ở đoạn số 2, mẫu số 9-11

Giải thích: Các từ bỏ khóa trong câu hỏi và câu trả lời đều khớp nhau nên rất có thể dễ dàng xác minh được vị trí của tin tức cần tìm, chỉ có từ khóa “learn” trong câu hỏi được diễn tả lại bởi từ “know” vào bài. Đáp án đề cập đến bài học “Chúng hiểu rằng rằng chúng đề nghị cố gắng kết thúc những nhiệm vụ được giao đó bao gồm cả dù chúng có thích làm việc đó hay không.”

5. Why does sharing housework strengthen family bonds?

Đáp án: Because doing chores together creates special moments between children và their parents, it strengthens family bonds. In addition, when doing housework, children learn to lớn appreciate all the hard work their parents vì around the house for them, so they develop more gratitude lớn their parents/become more grateful to their parents.

Từ khóa câu hỏi: why, sharing housework, strengthen, family bonds

Vị trị thông tin: Ở đoạn số 2, mẫu số 12-15

Giải thích: Các tự khóa trong câu hỏi và câu trả lời đều khớp nhau nên hoàn toàn có thể dễ dàng xác minh được địa điểm của tin tức cần tìm, chỉ có cụm trường đoản cú “sharing housework” trong thắc mắc được biểu đạt bằng các “doing chores together” để tăng cường mức độ khó. Đáp án đề cập tới sự việc khi làm việc nhà bên nhau thì sẽ tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt giữa con cháu và cha mẹ, khiến cho sự liên kết trong mái ấm gia đình trở bắt buộc gắn bó thân thiện hơn. Ngoài ra, cũng có thể có thể bổ sung cập nhật thêm một ý khác đó là khi thao tác nhà, gần như đứa trẻ đang học được giải pháp trân trọng công sức của con người của cha mẹ, từ đó biết ơn bố mẹ hơn.

4. Work in pairs. Discuss the question.

What benefits vày you think you can get from sharing housework?

Gợi ý một số công dụng của việc share việc nhà:

a. Đối với gia đình nói chung:

Strengthening family bonds: Sharing housework provides an opportunity for family members to spend time together, work with and support each other. This creates stronger connections within the family.

Reducing the amount of work: Sharing housework reduces the burden on each individual, ensuring that no one has khổng lồ be responsible for too many tasks.

Increasing efficiency: Multiple people working together can finish tasks more quickly and effectively.

b. Đối với con cháu nói riêng:

Becoming more grateful khổng lồ their parents: By sharing housework, children gain a deeper gratitude và appreciation for all the hard work their parents bởi around the house for them.

Developing life skills: Engaging in housework tasks allows children lớn develop important life skills such as cleaning, organizing, cooking, & time management.

Becoming more responsible & independent: Sharing housework teaches children the importance of taking responsibility for their own actions và tasks. It will also help children develop their future independence.

Tổng kết

Trên trên đây là cục bộ đáp án với giải thích chi tiết bài tập SGK giờ Anh 10 Unit 1: Reading. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ trunghocthuysan.edu.vn hi vọng rằng học sinh sẽ lạc quan học tập tốt với môn giờ đồng hồ Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ trunghocthuysan.edu.vn hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa vào sự phối kết hợp của 4 khía cạnh: ngữ điệu - tư duy - kỹ năng - Chiến lược, giúp học viên THCS chinh phục bài thi IELTS, cải tiến và phát triển kiến thức buôn bản hội cùng tự tin áp dụng tiếng Anh.

Xem thêm: Quỷ quỷ và viêm á luân - you’re temporarily blocked

Học sinh được cung ứng giải đáp thắc mắc, chữa bài bác tập bên trên diễn đàn trunghocthuysan.edu.vn Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang huấn luyện tại trunghocthuysan.edu.vn.