Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Các dạng bài tập chất hóa học lớp 9Chương 1: những loại hợp chất vô cơ
Chương 2: Kim loại
Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài tập về chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học hữu cơ và phương pháp giải hay, chi tiết
Trang trước
Trang sau

Bài tập về chuỗi bội nghịch ứng hóa học hữu cơ và giải pháp giải

Với bài viết Bài tập về chuỗi phản nghịch ứng hóa học hữu cơ và biện pháp giải để giúp đỡ học sinh nắm rõ lý thuyết, biết cách làm bài tập tự đó có kế hoạch ôn tập công dụng để đạt hiệu quả cao trong số bài thi môn chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ

A. Kim chỉ nan và phương thức giải

Để làm bài xích tập về chuỗi làm phản ứng trong hóa hữu cơ, học viên cần:

- cố kỉnh chắc những kiến thức về đặc điểm hóa của các hợp hóa học hữu cơ.

- cố vững cách thức điều chế các chất cơ học trong chống thí nghiệm cùng trong công nghiệp.

- nắm rõ mối dục tình giữa các hợp hóa học hữu cơ.

B. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Chọn những chất phù hợp thay vào những chữ loại rồi viết phương trình chất hóa học theo sơ đồ đưa hóa:

A →+men ruou
C2H5OH→men giam+O2B

Lời giải:

A là C6H12O6 cùng B là CH3COOH

C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

Ví dụ 2: Viết những phương trình chất hóa học theo sơ đồ gửi hóa sau:

CH4→1CH3Cl→2 CH2Cl2→3CHCl3 →4CCl4

Lời giải:

(1).CH4+Cl2→as
CH3Cl+HCl

(2).CH3Cl+Cl2→as
CH2Cl2+HCl

(3).CH2Cl2+Cl2→as
CHCl3+HCl

(4).CHCl3+Cl2→as
CCl4+HCl

Ví dụ 3: Viết những phương trình chất hóa học theo sơ đồ đưa hóa sau:

Glucozơ →1 Rượu etylic →2 Axit axetic →3 Etyl axetat →4 Axit axetic →5Canxi axetat

Lời giải:

(1).C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

(2).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(3).CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

(4).CH3COOC2H5+H2O⇄axit,to
CH3COOH+C2H5OH

(5).2CH3COOH+Ca(OH)2→(CH3COO)2Ca+2H2O

C. Bài tập trường đoản cú luyện

Câu 1: Cho sơ đồ sau:

C6H12O6 →men ruou
X + Y X + O2→men giam Z + H2O

Z + T →(CH3COO)2Ca + H2O + Y

X, Y, Z, T thứu tự là

A. C2H5OH, CH3COOH, Ca
O, CO2.

B. Ca
O, CO2, C2H5OH, CH3COOH.

C. C2H5OH, CO2, CH3COOH, Ca
CO3.

D. CH3COOH, C2H5OH, Ca
CO3, CO2.

Lời giải:

X, Y, Z, T theo thứ tự là C2H5OH, CO2, CH3COOH, Ca
CO3.

Phương trình:

C6H12O6→men giam2C2H5OH+2CO2

C2H5OH+O2→men ruou
CH3COOH+H2O

2CH3COOH + Ca
CO3→ CH3COO2Ca + H2O + CO2

Đáp án C

Câu 2: Viết các phương trình chất hóa học theo sơ đồ đưa hóa sau:

C2H2 →2 C2H2Br2 C2H2Br4

↓1

C6H6Cl6 ←5 C6H6 →4C6H5Br

Lời giải:

(1).3CH≡CH→xt,to
C6H6

(2).C2H2+Br2→C2H2Br2

(3).C2H2Br2+Br2→C2H2Br4

(4).C6H6+Br2→to
Fe
C6H5Br+HBr

(5).C6H6+3Cl2→as
C6H6Cl6

Câu 3: Viết các phương trình hóa học màn trình diễn sơ đồ chuyển hóa sau:

Ca
C2 →1 C2H2→2C2H4 →3 C2H5OH →4CH3COOH

↓5

CO2

Lời giải:

(1).Ca
C2+2H2O→C2H2+Ca(OH)2

(2).C2H2+H2→t°,xt
C2H4

(3).C2H4+H2O→t°,H2SO4C2H5OH

(4).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(5).C2H5OH+3O2→2CO2+3H2O

Câu 4: Viết những phương trình hóa học biểu diễn sơ đồ chuyển hóa sau:

Etilen →(1)rượu etylic →(2)axit axetic →(3)etylaxetat→(4) natri axetat

↓(5)

kẽm axetat

Lời giải:

(1).C2H4+H2O→t°,H2SO4C2H5OH

(2).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(3).CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

(4).CH3COOC2H5+Na
OH→CH3COONa+C2H5OH

(5).2CH3COOH+Zn→(CH3COO)2Zn+H2

Câu 5: Cho chuỗi bội phản ứng sau: X →C2H5OH →Y → CH3COONa →Z→ C2H2

Chất X, Y, Z theo thứ tự là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, CH4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D.C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Lời giải:

Chất X, Y, Z theo lần lượt là C6H12O6, CH3COOH, CH4.

C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

X

C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

Y

CH3COOH+Na
OH→CH3COONa+H2O

CH3COONa+Na
OH→Ca
O,to
CH4+Na2CO3

Z

Đáp án A

Câu 6: Viết những phương trình hóa học màn trình diễn sơ đồ gửi hóa sau:

 Đá vôi →(1) vôi sống →(2) khu đất đèn →(3) axetilen →(4) etilen →(5) P.E

↓(6) ↓(8)

PVC ←(7) CH2=CHCl rượu etylic

Lời giải:

(1).Ca
CO3→to
Ca
O+CO2

(2).Ca
O+3C→to
Ca
C2+CO

(3).Ca
C2+2H2O→C2H2+Ca(OH)2

(4).C2H2+H2→to, xt
C2H4

(5).n
CH2=CH2→xt,to(CH2=CH2)n

(6).CH≡CH+HCl→to,xt
CH2=CHCl

(7).n
CH2=CHCl→xt,to(CH2−CHCl)n

(8).C2H4+H2O→to,xt
C2H5OH

Câu 7: Viết các phương trình hóa học màn biểu diễn sơ đồ gửi hóa sau:

Saccarozơ →(1)Glucozơ →(2) Rượu etylic →(3) Axit axetic →(4) Etyl axetat →(4) natri axetat.

Lời giải:

(1). C12H22O11+H2O→toaxit
C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

(2).C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

(3).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(4).CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

(5).CH3COOC2H5+Na
OH→CH3COONa+C2H5OH

Câu 8: Hoàn thành chuỗi phản bội ứng sau:

C2H2→1C2H4→2C2H5OH→3CH3COOH→4CH3COOC2H5

Lời giải:

(1). C2H2+H2→t°,xt
C2H4

(2).C2H4+H2O→t°,H2SO4C2H5OH

(3).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(4).CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

Câu 9: Viết những phương trình hóa học màn biểu diễn sơ đồ đưa hóa sau:

C2H4 →(1)C2H6 →(2)C2H5Cl →(3) C2H5OH →(4)CH3COOH →(5)CH3COONa →(6)CH4

Lời giải:

(1). C2H4+H2→Ni,xt
C2H6

(2).C2H6+Cl2→C2H5Cl+HCl

(3).C2H5Cl+Na
OH→C2H5OH+Na
Cl

(4).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(5).CH3COOH+Na
OH→CH3COONa+H2O

(6).CH3COONa+Na
OH→Ca
O,to
CH4+Na2CO3

Câu 10: Cho sơ thứ sau:

CH2 = CH2 + H2O →xúc tác
X

X + O2  →men giâm
Y + H2O

X + Y →to
H2SO4CH3COO-C2H5 + H2O

X, Y là : 

A. C2H6, C2H5OH. 

B. C2H5OH, CH3COONa.

C. C2H5OH, CH3COOH.

D. C2H4, C2H5OH.

Lời giải:

X, Y là C2H5OH, CH3COOH.

Phương trình:

C2H4+H2O→t°,H2SO4C2H5OH

X

C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

X Y

CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

X Y

Đáp án C


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH mang đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên và khóa học giành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Chuỗi phản ứng hữu cơ 11

Chuỗi bội phản ứng chất hóa học hữu cơ lớp 11 Hay gồm đáp án được Vn
Doc biên soạn tổng hợp những chuỗi phản nghịch ứng cơ học 11 sẽ xuất hiện trong công tác hóa học tập 11. Mời chúng ta tham khảo.
Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản bội ứng sau


Hướng dẫn xong xuôi chuỗi bội nghịch ứng

(1) CH3COONa + Na
OH→ CH4 + Na2CO3

(2) CH4 + Cl2

*
 CH3Cl + HCl

(3) CH3Cl + Cl2

*
CH2Cl2 + HCl

(4) CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

(5) CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

(6) 2CH4 → C2H6 + H2

(7) C2H6 → C2H4 + H2

(8) C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2

(9) C2H4Cl2 → C2H3Cl + HCl

(10) C2H3Cl

*
(-CH2CHCl-)n Hướng dẫn hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng

(1) (C6H10O5)n + n
H2O

*
n
C6H12O6

(2) C6H12O6

*
2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + HCl → C2H5Cl

(5) CH3Cl + C2H5Cl + 2Na → 2Na
Cl + C3H8

(6) C3H8 → C2H4 + CH4

(7) 3C2H4 + 4H2O + 2KMn
O4 → 2KOH + 2Mn
O2 + 3C2H4(OH)2

(8) C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O

(9) CH3CHO + H2

*
C2H5OH


(10) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(11) 2CH3COOH + Li
Al
H4 + 2H2O → 2C2H5OH + Li
OH + Al(OH)3


Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản nghịch ứng

(1) C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

(2) C2H5Cl + KOH

*
C2H5OH + KCl + C2H4 + H2O

(3) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(4) C2H5OH

*
C2H4 + H2O

(5) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(6) C2H4Br2 + Na
OH → C2H4(OH)2 + Na
Br


Hướng dẫn kết thúc chuỗi phản ứng

(1) Ca
CO3

*
Ca
O + CO2

(2) Ca
O + 3C

*
Ca
C2 + CO

(3) Ca
C2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2

*
C2H6

C2H6 + Cl2

*
C2H5Cl + HCl

C2H5Cl → C2H4 + HCl

(9) C2H2 +HCl

*
C2H3Cl

(10) C2H3Cl + HCl → C2H4Cl2

(11) 2Na
OH + C2H4Cl2 → CH3CHO + H2O + 2Na
Cl

(12) CH3CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag


Hướng dẫn ngừng chuỗi bội phản ứng

(1) Al4C3 + 12HCl → 4Al
Cl3 + 3CH4

(2) 2CH4 → C2H2 + 2H2

(3) C2H2 + 2Ag
NO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3


(4) C2Ag2 + 2HCl → C2H2 + 2Ag
Cl

(5) C2H2 + H2O → CH3CHO

(6) CH3CHO + 2Cu(OH)2 + Na
OH → CH3COONa + 3H2O + Cu2O

(7) CH3COONa + H2O → CH3COOH + Na
OH

(8) 2CH≡CH

*
CH2=CH-C≡CH

(9) C4H4 + H2 → C4H6

(10) CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n


Hướng dẫn chấm dứt chuỗi phản nghịch ứng

Ca
C2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

..............................................

Trên đây Vn
Doc biên soạn là 12 chuỗi bội phản ứng hóa học hữu cơ hóa 11, tổng hợp những chuỗi phản bội ứng cơ học trong lịch trình hóa học tập lớp 11, giúp chúng ta học sinh luyện tập rèn luyện ghi nhớ tính chất cũng giống như các phương trình hóa học của các bài, mối tương tác giữa những phương trình hóa học.

Để bao gồm thể cải thiện kết quả trong học tập, Vn
Doc xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chăm đề hóa học 11, Giải bài tập Hoá học tập 11.

Xem thêm: Cách Làm Khung Ảnh Tuyệt Đẹp Bằng Que Kem, Cách Làm Khung Ảnh Bằng Que Kem


Đánh giá bài viết
11 38.807
Chia sẻ bài bác viết
tải về bản in
Nâng cung cấp gói Pro để đề xuất website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải toàn cục file cực nhanh không đợi đợi.
oder now từ bỏ 79.000đ
mày mò thêm
Sắp xếp theo mang định
Mới nhất
Cũ nhất
Xóa Đăng nhập để Gửi

Hóa 11 - Giải Hoá 11


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google