Bộ đổi khác điện áp một chiều dùng để điều khiển trị trung bình điện áp một chiều sinh sống ngõ ra xuất phát điểm từ 1 nguồn điện áp một chiều không đổi. Điện áp bên trên tải bao gồm dạng xung sinh sản thành từ quá trình đóng ngắt liên tục nguồn năng lượng điện áp một chiều không chuyển đổi vào tải. Vì đó, bộ chuyển đổi còn được hotline là bộ đổi khác điện áp một chiều dạng xung.

Bạn đang xem: Bộ biến đổi điện áp một chiều


*

Ñieän töû coâng suaát 1 CHÖÔNG BOÁN BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån trò trung bình ñieän aùp moät chieàu ôû ngoõ ra töø moät nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi. Ñieän aùp treân taûi coù daïng xung taïo thaønh töø quaù trình ñoùng ngaét lieân tuïc nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng rứa ñoåi vaøo taûi. Vì ñoù, boä bieán ñoåi coøn ñöôïc goïi laø boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu daïng xung. 4.1 BOÄ GIAÛM AÙP * Sô ñoà caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng. Maïch boä giaûm aùp goàm nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi U maéc noái tieáp vôùi taûi qua coâng taéc S. Taûi moät chieàu toång quaùt goàm RL vaø söùc ñieän ñoäng E (ví duï ñoäng cô moät chieàu). Diode khoâng V0 maéc ñoái song vôùi taûi (hình H4.1a). Nguoàn moät chieàu coù theå laáy töø acquy, pin ñieän, hoaëc töø nguoàn aùp xoay chieàu qua boä chænh löu khoâng ñieàu khieån vaø maïch loïc. Coâng taéc S coù chöùc naêng ñieàu khieån ñoùng vaø ngaét ñöôïc doøng ñieän ñi qua noù. Do tính naêng treân neân coâng taéc S phaûi laø linh kieän töï chuyeån maïch, chaúng haïn transistor (BJT, MOSFET, IGBT), GTO hoaëc ôû daïng keát hôïp goàm thyristor (SCR) vôùi boä chuyeån maïch. Taûi moät chieàu tốt gaëp vào thöïc teá laø ñoäng cô moät chieàu. Phaân tích: ( hình H4.1b) Vieäc phaân tích thöïc hieän vôùi giaû thieát doøng ñieän qua taûi lieân tuïc. Bởi caáu taïo maïch chæ chöùa coâng taéc S vôùi nhị traïng thaùi hoaït ñoäng laø ñoùng vaø ngaét doøng ñieän neân ta phaân tích maïch theo nhì traïng thaùi cô baûn naøy. Traïng thaùi ñoùng S: thôøi gian ñoùng T1, doøng ñieän daãn töø nguoàn U kheùp kín đáo qua maïch goàm (U,S,RLE). Phöông trình bieåu dieãn traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa taûi: ut = U di t ut = R.it + L +E (4.1) dt Chon thôøi ñieåm ban ñaàu t0=0 vaø ta coù: it(t0) = it0=i0 Giaûi heä phöông trình vi phaân treân, ta coù nghieäm doøng ñieän ñi qua taûi döôùi daïng : 4-1Ñieän töû coâng suaát 1 ⎛ t t U −E ⎜ − ⎞⎟ − it (t ) = ⎜1 − e τ ⎟ + i0 .e τ (4.2) R ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ L vôùi τ = laø haèng soá thôøi gian maïch taûi. R Taïi cuoái khoaûng daãn T1 , ta coù: it1=it(T1)=i1 Quaù trình doøng ñieän taûi coù daïng taêng theo haøm muõ. Traïng thaùi ngaét S -khoaûng thôøi gian (T1Ñieän töû coâng suaát 1 ⎛ t −T ⎞ t −T −E ⎜ − 2 1 ⎟ − 2 1 it (t 2 ) = ⎜1−e τ ⎟ + i1 .e τ = 0 ; T1Ñieän töû coâng suaát 1 lúc thöïc hieän haõm taùi sinh ñoäng cô moät chieàu, naêng löôïng töø nguoàn ñieän aùp thaáp (söùc ñieän ñoäng E) ñöôïc traû laïi nguoàn ñieän aùp lôùn hôn (nguoàn moät chieàu U), ñieàu naøy coù theå thöïc hieän nhôø hoaït ñoäng cuûa boä taêng aùp (hình H4.3). Ñieàu kieän ñeå maïch hoaït ñoäng laø E Ñieän töû coâng suaát 1 - Baèng caùch thay ñoåi tæ soá γ giöõa T1 :thôøi gian ñoùng S vaø T=T1+T2 : chu kyø ñoùng ngaét S, ta ñieàu khieån coâng suaát phaùt töø nguoàn E cuõng nhö coâng suaát traû veà nguoàn U. Coù theå xaùc ñònh ñoä lôùn chuùng thoâng qua trò trung bình ñieän aùp vaø doøng ñieän taûi. T 1 0.T1 + U .T 2 T T1 Ut = T ∫ . U t .dt = 0 T = U . 2 = U .(1 − γ ) ; T γ= T (4.14) T1 vày 0≤γ= ≤1 ⇒ 0 ≤ Ut ≤ U T −U t + E It = (4.15) R Neáu chũm ñoåi vai troø giöõa U vaø taûi: goïi taûi Ut laø nguoàn caáp naêng löôïng vaø U laø taûi nhaän naêng löôïng, ta coù: Ut U = > Ut (4.16) 1−γ Ñieän aùp taûi lôùn hôn aùp nguoàn neân ta goïi ñaây laø boä taêng aùp. 4.3 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU KHIEÅN BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU 4.3.1 ÑIEÀU KHIEÅN VÔÙI TAÀN SOÁ ÑOÙNG NGAÉT KHOÂNG ÑOÅI Chu kyø ñoùng ngaét T = T1 + T2 khoâng cố gắng ñoåi. Ñieän aùp vừa phải cuûa taûi ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua söï phaân boá khoaûng thôøi gian ñoùng T1 vaø ngaét coâng taéc T2 vào chu kyø T. Ñaïi löôïng ñaëc tröng khaû naêng phaân boá chủ yếu laø tæ soá γ = T1 / T Kyõ thuaät ñieàu khieån tæ soá γ coù theå thöïc hieän döïa vaøo hai tín hieäu cô baûn: soùng sở hữu daïng raêng cöa up vaø soùng ñieàu khieån moät chieàu udk . Nhị daïng soùng naøy ñöôïc ñöa vaøo boä so saùnh vaø tín hieäu ngoõ ra ñöôïc duøng ñeå kích ñoùng coâng taéc S. Soùng sở hữu coù taàn soá khoâng ñoåi vaø baèng taàn soá ñoùng ngaét coâng taéc S. Taàn soá thaønh phaàn chuyển phiên chieàu haøi cô baûn cuûa ñieän aùp taûi baèng taàn soá coá ñònh naøy. Do ñoù, soùng ñieän aùp taïo thaønh deã loïc. Soùng ñieàu khieån moät chieàu coù ñoä lôùn tæ leä vôùi ñieän aùp trung bình treân taûi . Xeùt boä giaûm aùp (hình H4.1a,b) Goïi Up
M laø bieân ñoä soùng có daïng raêng cöa, udk laø ñoä lôùn soùng ñieàu khieån moät chieàu ; U laø ñieän aùp nguoàn moät chieàu khoâng ñoåi. Töø giaûn ñoà kích ñoùng S vaø caùc quaù trình ñieän aùp ôû cheá ñoä doøng lieân tuïc, ta deã daøng xaùc ñònh heä thöùc tính aùp taûi vừa phải theo aùp ñieàu khieån: u dk Ut = U. (4.17) U PM Phöông phaùp ñieàu khieån vôùi taàn soá soùng với khoâng ñoåi thöôøng ñöôïc söû duïng vào thöïc tieãn . 4.3.2 ÑIEÀU KHIEÅN THEO DOØNG ÑIEÄN TAÛI YEÂU CAÀU trong tröôøng hôïp taûi ñoäng cô moät chieàu, vieäc ñieàu khieån moment ñoäng cô thoâng qua ñieàu khieån doøng ñieän (tæ leä vôùi moment ). Ñeå hieäu chænh doøng ñieän trong phaïm vi cho pheùp, ta coù theå söû duïng phöông phaùp ñieàu khieån theo doøng ñieän. Theo ñoù, coâng taéc S seõ ñoùng ngaét làm thế nào để cho doøng ñieän taûi ño ñöôïc vaø doøng ñieän yeâu caàu coù giaù trò baèng nhau. 4-5Ñieän töû coâng suaát 1 Kyõ thuaät ñieàu khieån theo doøng ñieän ñöôïc giaûi quyeát nhö trong boä nghòch löu aùp (xem phaàn nghòch löu aùp - ñieàu khieån theo doøng ñieän ). Ví duï: xeùt boä giaûm aùp chöùa maïch ñieàu khieån vôùi taàn soá ñoùng ngaét khoâng ñoåi. Vào caáu truùc maïch ñieàu khieån doøng ñieän söû duïng khaâu hieäu chænh doøng ñieän RI, tín hieäu ñieän aùp ñieàu khieån töø ngoõ ra cuûa khaâu hieäu chænh doøng seõ ñöôïc so saùnh vôùi soùng sở hữu daïng raêng cöa. Keát quaû so saùnh taïo thaønh xung kích ñoùng hoaëc ngaét coâng taéc S (H4.5). Trong caáu truùc maïch ñieàu khieån söû duïng phaàn töû phi tuyeán daïng maïch treã (hình H4.6), doøng ñieän taûi (iht) ñöôïc ñieàu khieån vôùi ñoä không nên bieät ∆i so vôùi doøng ñieän ñaët (iyc). Ñoä lôùn ∆i thieát laäp töø ñaëc tính maïch treã. Lúc ∆i ñuû nhoû, maïch ñieàu khieån taùc duïng leân boä bieán ñoåi laøm noù hoaït ñoäng nhö nguoàn doøng ñieän. Tính chaát naøy ñöôïc aùp duïng trong caùc heä loáng chöùa khaâu hieäu chænh doøng ñieän. Mặc dù nhieân, maïch seõ khoâng ñieàu khieån ñöôïc lúc ñoä sai bieät cho pheùp lôùn hôn giaù trò doøng ñieän yeâu caàu. Vị ñoù, heä loáng khoâng hoaït ñoäng ôû cheá ñoä doøng ñieän giaùn ñoaïn. 4.4 - BOÄ BIEÁN ÑOÅI MOÄT CHIEÀU KEÙP Boä giaûm aùp vaø boä taêng aùp laø caùc boä bieán ñoåi ñôn, chuùng chæ mang đến pheùp taûi hoaït ñoäng vào moät phaàn tö maët phaúng V-A cuûa taûi (hình H4.7). Ñeå môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa taûi ra caùc phaàn tö maët phaúng VA khaùc, ta söû duïng boä bieán ñoåi moät chieàu keùp. 4-6Ñieän töû coâng suaát 1 4.4.1 BOÄ BIEÁN ÑOÅI KEÙP DAÏNG TOÅNG QUAÙT Sô ñoà boä bieán ñoåi keùp toång quaùt daïng maïch caàu ñöôïc veõ treân hình H4.8. Maïch goàm nguoàn aùp moät chieàu U maéc vaøo 4 coâng taéc S1,,S2 ,S3 ,S4 ñaáu ôû daïng maïch caàu . Moãi coâng taéc coù moät diode maéc ñoái tuy nhiên vôùi noù. Caùc caëp coâng taéc (S1,S4), (S2,S3) laø nhöõng coâng taéc cuøng trộn taûi. Nhị coâng taéc trong moãi caëp coâng taéc naøy coù theå ñieàu khieån theo qui taéc ñoái nghòch (1 kích ñoùng , 1 kích ngaét). Khi ñoù, doøng qua taûi luoân lieân tuïc neáu taûi coù chöùa L. Giaûn ñoà kích ñoùng caùc coâng taéc ñöôïc bieåu dieãn treân hình (H4.9). Hieäu suaát laøm vieäc theo daïng hình H4.9b cao hôn. Vôùi cuøng ñoä lôùn aùp mức độ vừa phải cuûa taûi, ñoä nhaáp nhoâ doøng taûi thaáp hôn. Ñieän aùp vừa phải treân taûi thu ñöôïc töø giaûn ñoà kích ñoùng hình H4.9a: 2.T1 U t = U .( − 1) = U .( 2 γ − 1) (4.18) Tvaø theo giaûn ñoà ñoùng ngaét hình H4.9b: T1 Ut = U. = U .γ (4.19) T Baèng caùch cố kỉnh ñoåi tæ leä thôøi gian ñoùng vaø ngaét caùc coâng taéc, trò mức độ vừa phải ñieän aùp taûi ( vaø doøng ñieän taûi ) ñoåi daáu . Ñaëc tính V-A cuûa boä bieán ñoåi keùp toång quaùt veõ treân hình H4.7 Daïng soùng aùp vaø doøng ñieän lúc kích caùc coâng taéc theo giaûn ñoà H4.9 ñöôïc veõ treân hình H4.10 4-7Ñieän töû coâng suaát 1 4.4.2 - BOÄ BIEÁN ÑOÅI KEÙP DAÏNG ÑAÛO DOØNG Neáu vào maïch boä bieán ñoåi keùp toång quaùt, coâng taéc S2 luoân ôû traïng thaùi kích ñoùng, doøng ñieän qua taûi seõ khoâng ñi qua S3 hoaëc diode D3 neân nhaùnh maïch naøy trong quaù trình phaân tích coù theå loaïi boû. Bởi S2 ôû traïng thaùi kích ñoùng neân tuøy theo chieàu doøng ñieän taûi maø S2 hoaëc D2 daãn ñieän. Nhaùnh maïch naøy (S2,D2) luoân ôû traïng thaùi ñoùng. Bởi ñoù, maïch boä bieán ñoåi keùp toång quaùt coù theåå ñôn giaûn thaønh daïng boä bieán ñoåi moät chieàu keùp daïng ñaûo doøng (hình H4.11). Giaûn ñoà kích ñoùng caùc coâng taéc S1 S4 theo qui taéc kích ñoái nghòch ñöôïc veõ minh hoïa treân hình (H4.12). Ñieän aùp taïo thaønh treân taûi coù giaù trò khoâng aâm, nắm ñoåi giöõa +U vaø 0 tuyø thuoäc vaøo traïng thaùi kích S1 hoaëc S4. Neáu taûi coù nguoàn döï tröõ naêng löôïng ( ví duï ñoäng cô moät chieàu ), baèng caùch thay ñoåi tæ soá thôøi gian kích ñoùng cuûa nhị coâng taéc S1 ,S4 , ta coù theå ñieàu khieån ñaûo chieàu doøng ñieän qua taûi. ÔÛ traïng thaùi ñoù, taûi trôû thaønh nguoàn phaùt, ñöa naêng löôïng trôû veà nguoàn. Daïng soùng ñieän aùp vaø doøng ñieän veõ treân hình H4.12 4-8Ñieän töû coâng suaát 1 Trò vừa phải ñieän aùp treân taûi: T1 Ut = U. = U .γ (4.20) T Ñaëc tính V-A cuûa boä bieán ñoåi keùp daïng ñaûo doøng veõ treân hình H4.11b 4.4.3 - BOÄ BIEÁN ÑOÅI KEÙP DAÏNG ÑAÛO AÙP Neáu vào sô ñoà boä bieán ñoåi keùp toång quaùt, ta loaïi boû caùc diode D1 ,D2 vaø coâng taéc S3,S4, ta coù boä bieán ñoåi keùp daïng ñaûo ñieän aùp (hình H4.14) do caáu truùc cuûa caùc caëp coâng taéc cuøng pha khoâng coøn ôû daïng ñaày ñuû, tính lieân tuïc hoaëc giaùn ñoaïn cuûa doøng ñieän taûi phuï thuoäc vaøo traïng thaùi maïch taûi (tham soá R,L,E vaø giaù trò doøng ñieän it) vaø thôøi gian ñoùng ngaét caùc coâng taéc. Giaû thieát doøng taûi lieân tuïc, moät vaøi giaûn ñoà kích ñoùng caùc coâng taéc vaø ñoà thò ñieän aùp treân taûi ñöôïc veõ treân hình H4.15a, H4.15b. 4-9Ñieän töû coâng suaát 1 Giaûn ñoà kích H4.15a mang đến hieäu suaát laøm vieäc cuûa maïch toát hôn, ñoä nhaáp nhoâ doøng ñieän nhoû. Vì ñoù, chaát löôïng doøng ñieän toát hôn. Ñieän aùp trung bình treân taûi ñaït ñöôïc töø giaûn ñoà kích ñoùng H4.15a: T1 Ut = U. = U .γ (4.21) T Vaø töø giaûn ñoà kích ñoùng hình H4.15b: 2T1 U t = U .( − 1) = U .( 2 γ − 1) (4.22) T Neáu taûi chöùa nguoàn döï tröõ naêng löôïng, ví duï söùc ñieän ñoäng E cuûa ñoäng cô dc, coâng suaát taûi coù theå traû veà nguoàn moät chieàu theo nhị phöông aùn. Vôùi phöông aùn thöù nhaát, söùc ñieän ñoäng E ñöôïc ñoåi daáu (chaúng haïn vắt ñoåi chieàu doøng kích töø) vaø theo sô ñoà hình H4.14 taûi trôû thaønh nguoàn phaùt. Ñeå coù theå nhaän naêng löôïng töø taûi ñöa veà, ñieän aùp ngoõ ra cuûa boä bieán ñoåi coâng suaát ut ñöôïc ñieàu chænh ñeán giaù trò aâm. Toác ñoä ñöa coâng suaát veà nguoàn phuï thuoäc vaøo ñoä lôùn doøng ñieän taûi thieát laäp trong maïch. Vôùi phöông aùn thöù hai, chieàu cuûa söùc ñieän ñoäng E ñöôïc gia hạn vaø doøng ñieän qua E seõ ñöôïc ñaûo daáu. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, caùc vò trí ñaáu daây cuûa taûi ñöôïc ñaûo laïi khi ñaáu vaøo ngoõ ra cuûa boä bieán ñoåi coâng suaát (hình H4.16). ÔÛ traïng thaùi xaùc laäp, ñeå coù theå nhaän coâng suaát töø taûi ñöa veà, ñieän aùp ngoõ ra cuûa boä bieán ñoåi ñöôïc ñieàu khieån ñeán giaù trò aâm töông töï nhö ôû phöông aùn thöù nhaát. Chieàu ñieän aùp ngoõ ra coù theå thöïc hieän ñoåi daáu baèng caùch cố ñoåi thôøi gian ñoùng ngaét caùc coâng taéc (hình H4.15b). Ñaëc tính laøm vieäc cuûa taûi boä bieán ñoåi keùp daïng ñaûo ñieän aùp ñöôïc veõ treân hình H4.14b 4-10

Máy vươn lên là áp điện 1 chiều DC là dong vật dụng có tính năng biến từ dòng điện luân phiên chiều AC thành dong điện một chiều DC,Chuyên chào bán biến áp 1 pha DC thiết yếu hãng giá bèo & uy tín tiên phong hàng đầu tại thị phần tphcm 2023


Máy biến hóa áp một chiều: Đặc tính, vận dụng và hạn chế

Máy biến đổi áp một chiều (DC/DC converter) là 1 trong thiết bị biến đổi nguồn điện xoay chiều thành điện áp nguồn một chiều dễ dàng và đơn giản và phổ biến. Nó có không ít ứng dụng trong các thiết bị năng lượng điện tử và hệ thống điện tử công nghiệp. Trong bài viết này, bọn họ sẽ tra cứu hiểu chi tiết về máy biến hóa áp một chiều, bao gồm đặc tính, áp dụng và giảm bớt của nó.

*

I. Reviews về máy thay đổi áp một chiều

Máy biến chuyển áp một chiều hay có cách gọi khác là biến áp DC là một trong những thiết bị năng lượng điện tử thay đổi nguồn điện xoay chiều thành điện áp nguồn một chiều. Nó được sử dụng thoáng rộng trong các thiết bị điện tử như bộ nguồn cho những mạch điện tử, đèn LED, thứ tính, camera an toàn và các thiết bị gia dụng. Máy biến đổi áp một chiều cũng được sử dụng trong hệ thống điện tử công nghiệp để cung cấp nguồn điện cho những thiết bị với máy móc trong các quy trình sản xuất và điều khiển.

*

II. Những đặc tính của sản phẩm biến áp một chiều

Máy trở thành áp một chiều có một số trong những đặc tính chính, bao gồm:

Chuyển đổi nguồn điện xoay chiều thành điện áp nguồn một chiều: Máy thay đổi áp một chiều có khả năng đổi khác nguồn năng lượng điện xoay chiều thành điện áp nguồn một chiều với tầm điện áp và cái điện đầu ra ổn định. Điều này được cho phép nó được thực hiện để hỗ trợ nguồn điện cho các thiết bị điện tử vận động trên nguồn điện một chiều.

Khả năng hỗ trợ nguồn năng lượng điện ổn định: Máy biến áp một chiều có tác dụng cung cấp nguồn điện định hình với độ đúng đắn cao, giúp bảo đảm hoạt rượu cồn ổn định của các thiết bị năng lượng điện tử và khối hệ thống điện tử công nghiệp.

Kích thước bé dại gọn: Máy biến hóa áp một chiều tất cả kích thước nhỏ gọn và dễ ợt lắp đặt trong các thiết bị năng lượng điện tử và hệ thống điện tử công nghiệp.

Hiệu suất cao: Máy phát triển thành áp một chiều có năng suất cao, chất nhận được nó ngày tiết kiệm tích điện và sút thiểu tổn thất năng lượng trong vượt trình biến đổi nguồn điện.

*

III. Những ứng dụng của máy biến áp một chiều

Máy biến hóa áp DC một chiều có không ít ứng dụng trong các thiết bị năng lượng điện tử và khối hệ thống điện tử công nghiệp, bao gồm:

Cung cấp cho nguồn điện cho các thiết bị năng lượng điện tử: Máy đổi mới áp một chiều được thực hiện để hỗ trợ nguồn điện cho các thiết bị điện tử như cỗ vi xử lý, đèn LED, màn hình hiển thị LCD và những thiết bị gia dụng.

Cung cung cấp nguồn điện cho khối hệ thống điện tử công nghiệp: Máy phát triển thành áp một chiều được thực hiện để hỗ trợ nguồn điện mang lại các hệ thống điện tử công nghiệp như hệ thống điều khiển và giám sát, hệ thống tính toán và những máy móc sản xuất.

Sử dụng trong những ứng dụng tiết kiệm chi phí năng lượng: Máy biến đổi áp một chiều được sử dụng trong các ứng dụng ngày tiết kiệm năng lượng như hệ thống điện mặt trời, khối hệ thống pin tích điện mặt trời và khối hệ thống sạc pin điện thoại cảm ứng di động.

*

IV. Những hạn chế của sản phẩm biến áp một chiều

Máy biến hóa áp một chiều cũng đều có một số hạn chế, bao gồm:

Hạn chế về chiếc điện đầu vào: Máy trở nên áp một chiều có hạn chế về loại điện đầu vào và ko thể đổi khác được các mức mẫu điện vượt lớn.

Hạn chế về tần số đầu vào: Máy phát triển thành áp một chiều chỉ bao gồm thể đổi khác được nguồn điện với tần số nguồn vào cố định, thường là 50Hz hoặc 60Hz, không thể chuyển đổi được những tần số không giống nhau.

Hạn chế về kĩ năng chịu tải: Máy biến áp DC có hạn chế về kỹ năng chịu tải, không thể cung cấp nguồn điện cho các thiết bị có nhu cầu công suất lớn.

Hạn chế về độ bao gồm xác: Máy biến chuyển áp một chiều gồm độ đúng đắn không cao bằng những loại máy đổi thay áp khác như máy trở nên áp hai chiều hoặc máy phát triển thành áp nhiều chiều.

*

V. Kết luận

Trên đây là những tin tức cơ phiên bản về máy biến đổi áp một chiều, một thiết bị đặc biệt quan trọng trong các thiết bị năng lượng điện tử và khối hệ thống điện tử công nghiệp. Máy thay đổi áp một chiều giúp đổi khác nguồn năng lượng điện một chiều sang nguồn điện hoàn toàn có thể sử dụng được cho những thiết bị điện tử và khối hệ thống điện tử công nghiệp. Tuy nhiên, máy biến đổi áp một chiều cũng có thể có những hạn chế nhất định, như không thể biến đổi được những mức dòng điện với tần số nguồn vào quá lớn, không thể cung ứng nguồn điện cho các thiết bị mong muốn công suất béo và có độ đúng đắn không cao bằng những loại máy vươn lên là áp khác.

Máy đổi mới áp một chiều vẫn chính là một công nghệ quan trọng và được sử dụng rộng thoải mái trong các thiết bị năng lượng điện tử và khối hệ thống điện tử công nghiệp, đặc biệt là trong những ứng dụng tiết kiệm ngân sách năng lượng. Mặc dù nhiên, để tận dụng hết các tiềm năng của dòng sản phẩm biến áp một chiều và đáp ứng nhu cầu được các yêu ước ngày càng khắt khe của technology điện tử, cần phải thường xuyên nghiên cứu vãn và cách tân và phát triển các công nghệ máy đổi mới áp mới và đổi mới các technology hiện có.

*

Việc nghiên cứu và phân tích và phát triển các technology máy đổi thay áp mới không những giúp nâng cấp độ chính xác và khả năng chịu tải của máy biến áp một chiều mà còn giúp giảm thiểu những hạn chế của nó.

Các nhà nghiên cứu và phân tích đang triệu tập vào các công nghệ mới như máy biến áp một chiều nhiều kênh, máy phát triển thành áp một chiều logic hoặc máy biến hóa áp một chiều tinh chỉnh bằng máy tính. Các technology mới này đang giúp nâng cao độ đúng mực và tài năng chịu tải của máy biến áp một chiều, đồng thời giảm thiểu những hạn chế của nó như khả năng chuyển đổi các mức loại điện với tần số nguồn vào quá lớn.

Ngoài ra, còn tồn tại các nghiên cứu và phân tích về các technology máy đổi thay áp không áp dụng sợi dây, cầm vào kia sử dụng những tấm sắt kẽm kim loại phân rất để biến hóa nguồn điện. Các công nghệ này rất có thể giảm thiểu ngân sách và tăng mức độ bền của sản phẩm biến áp một chiều.

Xem thêm: 7 Công Thức Đắp Mặt Nạ Tinh Bột Nghệ Hàng Ngày Được Không, Mặt Nạ Tinh Bột Nghệ Đắp Hàng Ngày Có Tốt Không

Trong tương lai, máy đổi mới áp một chiều sẽ tiếp tục đóng vai trò đặc biệt trong công nghiệp năng lượng điện tử và hệ thống điện tử. Việc nghiên cứu và cải tiến và phát triển các technology mới để giúp đỡ tận dụng tối đa các tiềm năng của dòng sản phẩm biến áp một chiều và đáp ứng được những yêu ước ngày càng hà khắc của technology điện tử.

*