Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn đề thi hsg giờ đồng hồ anh lớp 6 cung cấp trường. Hãy theo dõi nhé. 

Xem ngay giải pháp học từ vựng khôn xiết tốc và nhớ thọ tại đây nhé: 


Video phía dẫn giải pháp học tự vựng vô cùng tốc | Ms Thuỷ KISS English

Để sẵn sàng thật tốt cho kì thi học tập sinh tốt tiếng Anh, chúng ta cần siêng năng chịu khó luyện tập thiệt nhiều. Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho các bạn đề thi hsg tiếng anh lớp 6 cấp trường. Hãy quan sát và theo dõi nhé. 

Đề Thi HSG xuất sắc Tiếng Anh Lớp 6 cấp Trường

*
Đề Thi HSG giỏi Tiếng Anh Lớp 6 cấp Trường

Đề thi

I. Chọn từ có phần gạch ốp chân được phát âm không giống so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. City B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Home D. Mother


II. Lựa chọn một từ không thuộc nhóm với các từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo bị cắn D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube


8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) để xong các câu sau

1. She ………………. To lớn the radio in the morning.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 cấp huyện

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday and Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want khổng lồ eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Do you work? – I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going lớn the ……………….. Now. I want khổng lồ buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien bởi vì when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. Khổng lồ Hue on Sunday?

A. Khổng lồ go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr & Mrs Brown & their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors & my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ thích hợp điền vào vị trí trống để xong các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair & the bed.

V. Mỗi dòng sau đây có 1 lỗi sai hãy tìm và sử lại đến đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She and he goes to work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s to go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs bởi you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. đến dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

1. Your father……………….. (go) lớn work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

– We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau bao gồm nghĩa sử dụng từ hoặc đội từ nhắc nhở dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?………………………………………………………………..

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening………………………..

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?…………………………………………………………………..

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………………………………

5. What/ there/ front/ your house?………………………………………………………………..

6. Where/ your father/ sit/ now?……………………….……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy nhiên now.…………………………………

Đáp án

I. Lựa chọn từ có phần gạch men chân được phân phát âm khác so với những từ còn lại

1 – A; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – A; 7 – C; 8 – C;

II. Chọn 1 từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – A; 7 – A; 8 – B;

III. Chọn đáp án đúng độc nhất (A, B, C hoặc D) để dứt các câu sau

1 – C; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – C;

6 – D; 7 – C; 8 – C; 9 – B; 10 – B;

11 – B; 12 – C; 13 – C; 14 – B; 15 – C;

16 – B; 17 – B; 18 – A; 19 – A; 20 – D;

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào nơi trống để kết thúc các câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. A house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I like the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. The chair & the bed.

V. Mỗi dòng sau đây có 1 lỗi sai hãy tìm và sử lại cho đúng

1 – for thành at;

2 – goes thành go;

3 – tall thành taller

4 – to go thành go;

5 – watch thành watching;

6 – with thành by;

7 – childs thành children

8 – isn’t thành doesn’t

9 – much thành many

10 – tomatos thành tomatoes

VI. Cho dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) to work by bike everyday?

2. We ………aren’t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do)…..is doing…. Her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

– We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ………doesn’t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau tất cả nghĩa thực hiện từ hoặc nhóm từ lưu ý dưới đây

1. What time does Nga get up in the morning?…….

2. You can play games in the afternoon but you must do homework in the evening……………

3. Does Lan walk or ride a bike to school?……………

4. When it is hot, we often go swimming………..

5. What are there in front of your house?………….

6. Where is your father sitting now?………

7. My class starts at seven o’clock in the morning…………

8. I don’t often go swimming with my friends…………

9. Huy is reading book and his sister is singing English song now.………

Tải Đề Thi HSG giờ đồng hồ Anh Lớp 6 cung cấp Trường

*
Tải Đề Thi HSG giờ đồng hồ Anh Lớp 6 cấp Trường

Đề 1: https://drive.google.com/file/d/14Rypx_Jgtr
ECgf
Ns2l
QMj3Jp8YTpm
GAy/view

Đề 2: https://drive.google.com/file/d/1w
Ze
PTHZopte2g
WVj
Wv
MKa
Q2c7PKz
AJi-/view

40 đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6:

https://drive.google.com/file/d/1hk
P1M-AH_41gr
W_Jo4_zp
SPf4xw
Ahpu2/view

Bộ đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 (2017-2018)

https://drive.google.com/file/d/1A9d
Hail
Fl6skb
XAMz
JMy
Nj
Fv2Rv
Syz
NG/view

Lời Kết

Trên đây là những tin tức về đề thi hsg tiếng Anh lớp 6 cấp cho trường mà lại KISS English muốn đem lại cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này cân xứng và có ích với bạn. Chúc chúng ta có một buổi học vui vẻ với hiệu quả.

Xem thêm:

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-giao-duc/hoang-minh-thuy-bat-mi-bi-quyet-de-phat-am-tieng-anh-chuan-c678a1402616.html

Xin gửi cho quý thầy cô bộ đề kiểm tra 15p, thân học kỳ tiếng Anh lớp 6 bao gồm file nghe, tapescript, key. Tin tức <…>


tuyển chọn tập 20 đề thi HSG giờ đồng hồ anh 6 năm 2019-2020 bao gồm đáp án cùng file nghe vừa được trunghocthuysan.edu.vn update mới nhất. <…>


Trọn cỗ 134 đề thi HSG giờ Anh 6 bao gồm đáp án và file nghe vừa mới được trunghocthuysan.edu.vn cập nhật mới nhất. Những em <…>


Phần 1: Đề Thi Đề thi giờ Anh vào lớp 6 Amsterdam hà nội năm học tập 2019 – 2020 bao gồm đáp án. Đây là một trong <…>


Đề Thi chọn Học Sinh tốt Tiếng Anh 6 cấp cho Huyện tất cả Đáp Án cùng File Nghe vừa được trunghocthuysan.edu.vn update mới nhất. Những <…>


Đề thi học tập sinh xuất sắc huyện môn giờ Anh lớp 6 năm năm 2016 – 2017 file word đã được cập nhật, những em cùng xem <…>


Xin ra mắt đến bạn đọc khắp cả nước “Tuyển tập 40 đề thi HSG giờ đồng hồ anh 6 bạn dạng đẹp (Có đáp án)” (sưu tầm). <…>


Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã môn tiếng Anh 6 năm 2016-2017 gồm đáp án – phòng GD&ĐT thị xã Yên Lạc


Mời các bạn tham khảo Đề thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp thị trấn môn tiếng Anh 6 năm 2016-2017 gồm đáp án – phòng GD&ĐT <…>


Đề thi lựa chọn học sinh giỏi cấp thị trấn môn giờ đồng hồ Anh 6 năm 2017-2018 gồm đáp án – chống GD&ĐT thị trấn Trực Ninh


Mời chúng ta tham khảo Đề thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp huyện môn giờ đồng hồ Anh 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án – phòng GD&ĐT <…>


Tham khảo Đề điều tra khảo sát học sinh tốt môn tiếng Anh 6 năm 2017-2018 gồm đáp án – Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn (Lần 1) <…>


Nhằm giúp các bạn học sinh củng cụ lại phần kiến thức đã học, cũng như làm quen với cấu trúc ra đề thi và <…>


Đề ôn thi học tập sinh tốt tiếng Anh lớp 6 tham khảo. Tài liệu bao gồm 31 đề, tổng hợp kiến thức và kỹ năng cho kỳ thi lựa chọn <…>


Kiến thức hay
Luyện Thi
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Ngẫu hứng ZUii
Review Sách
Soạn văn lớp 9Soạn văn lớp 10Soạn văn lớp 11Soạn văn lớp 12Stackoverflow Wordpress
Triết học
Tài liệu tổng hợp
Tìm việc Làm
Tóm Tắt Phim Hay
Tóm Tắt Sách
Xe Khách những Tỉnh
Đề thi giữa kì 1 lớp 9Đề thi giữa kì 1 lớp 12Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học tập kì 1 lớp 4Đề thi học tập kì 1 lớp 5Đề thi học tập kì 1 lớp 6Đề thi học tập kì 1 lớp 7Đề thi học kì 1 lớp 8Đề thi học kì 1 lớp 9Đề thi học tập kì 1 lớp 10Đề thi học tập kì 1 lớp 11Đề thi học kì 1 lớp 12Đề thi học kì 2 lớp 2Đề thi học tập kì 2 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 4Đề thi học tập kì 2 lớp 5Đề thi học tập kì 2 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 7Đề thi học tập kì 2 lớp 8Đề thi học kì 2 lớp 9Đề thi học kì 2 lớp 10Đề thi học tập kì 2 lớp 11Đề thi học kì 2 lớp 12

trunghocthuysan.edu.vn là website cung cấp tài liệu học tập tập hoàn toàn miễn phí giành riêng cho các em học sinh và giáo viên. Cửa hàng chúng tôi luôn update những tư liệu hay thường xuyên giúp các em rất có thể tải về dễ dàng.


Tất cả các bài viết trên trang web này những do shop chúng tôi biên soạn với tổng hợp. Hãy ghi mối cung cấp website này lúc copy bài viết.

*
*