- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

Bạn đang xem: Họp bán trú định kỳ tháng 11


Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản Luat
Vietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Số: 30/2015/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015


THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 24/2010/TT-BGDĐT NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞ
NG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm, vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 3. Nhiệm vụ của trường phổ thông dân tộc bán trú
Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) thực hiện các nhiệm vụ quy định hiện hành tại Điều lệ trường phổ thông và các nhiệm vụ sau:1. Tổ chức xét duyệt học sinh bán trú.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù phù hợp.3. Tổ chức nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú.4. Thực hiện chế độ chính sách theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.5. Thực hiện xã hội hóa để phục vụ các hoạt động giáo dục của trường PTDTBT.
2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 4. Tên trường, biển tên trường1. Tên trường được quy định như sau: Trường phổ thông dân tộc bán trú + cấp học + tên riêng của trường.2. Tên trường được ghi trên quyết định thành lập trường, biển tên trường, con dấu và giấy tờ giao dịch.3. Biển tên trường ghi những nội dung sau:a) Góc phía trên bên trái:Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh và tên huyện (quận, thị xã, thành phố) thuộc tỉnh;Dòng thứ hai: Phòng giáo dục và đào tạo.b) Ở giữa ghi tên trường theo quy định tại khoản 1 của Điều này.c) Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại của trường.”
3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 5. Cơ sở vật chất và thiết bị của trường PTDTBTTrường PTDTBT có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường phổ thông, ngoài ra còn có:1. Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.2. Các công trình phục vụ cho quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh bán trú: Phòng trực nội trú, nhà ở nội trú; nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm; công trình vệ sinh, nước sạch và các trang thiết bị kèm theo công trình.3. Các dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí cho học sinh bán trú.”
4. Bổ sung Điều 5a sau Điều 5 như sau:“Điều 5a. Cơ cấu tổ chức của trường PTDTBT1. Cơ cấu tổ chức của trường PTDTBT theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường phổ thông. Ngoài ra, mỗi trường có thêm một Tổ quản lý học sinh bán trú thực hiện nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú.2. Tổ quản lý học sinh bán trú có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó và các thành viên chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ.”
Khoản 5 Điều 1 bị bãi bỏ bởi Danh mục Quyết định số 287/QĐ-BGDĐT">5. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng xây dựng và phát triển nhà trường. Trong phương hướng xây dựng và phát triển nhà trường cần bảo đảm ổn định các tỷ lệ sau:a) Tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số: Có ít nhất 50% trong tổng số học sinh của toàn trường là người dân tộc thiểu số.b) Tỷ lệ học sinh bán trú:- Đối với trường PTDTBT tiểu học: Có ít nhất 25% học sinh bán trú;- Đối với trường PTDTBT trung học cơ sở: Có ít nhất 50% học sinh bán trú;- Đối với trường PTDTBT tiểu học và trung học cơ sở: Có ít nhất 25% học sinh tiểu học và 50% học sinh trung học cơ sở bán trú”.
*
Khoản 5 Điều 1 tại Thông tư 30/2015/TT-BGDĐT bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT theo quy định tại Mục 77 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
*

3. Quy trình xét duyệt:a) Học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường;b) Nhà trường tập hợp hồ sơ và lập danh sách;c) Hội đồng xét duyệt tổ chức xét duyệt;d) Phê duyệt và công bố kết quả xét duyệt:- Hội đồng xét duyệt thông báo công khai danh sách dự kiến được xét duyệt trong thời hạn 7 ngày làm việc, trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt chính thức;- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả xét duyệt;- Ủy ban nhân dân cấp xã và trường PTDTBT công bố kết quả xét duyệt học sinh bán trú trước khai giảng ít nhất 10 ngày làm việc.đ) Giải quyết khiếu nại
Hội đồng xét duyệt giải quyết khiếu nại về kết quả xét duyệt học sinh bán trú (nếu có) trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả.”
7. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 16. Hoạt động dạy và học
Trường PTDTBT tổ chức hoạt động dạy và học theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường phổ thông. Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh. Hoạt động dạy và học phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý học sinh dân tộc thiểu số.
8. Khoản 3 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:“3. Vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số; tham gia quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ chính khóa.”
Điều 2. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 13.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm: Đề Thi Môn Tiếng Anh Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Năm 2022 Cực Hay Có Đáp Án


*

một trường tiểu học đã mua gạo đủ cho 250 học sinh bán trú ăn trong 30 ngày. nếu cso thêm 50 học sinh nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ cho tất cả học sinh bán trú ăn trong bao nhiêu ngay?


*

Đề bài : 

Một trường tiểu học đã mua gạo đủ cho 250 học sinh bán trú ăn trong 30 ngày. Nếu có thêm 50 học sinh nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ cho tất cả học sinh bán trú ăn trong bao nhiêu ngày ?

Bài giải : 

Một học sinh ăn hết số gạo đó trong số ngày là : 

250 x 30 = 7500 (ngày )

Nếu có thêm 50 học sinh nữa thì tổng số học sinh là : 

250 + 50 = 300 ( học sinh )

Số gạo đã mua đủ cho tất cả học sinh bán trú ăn trong số ngày là : 

7500 : 300 = 25 ( ngày )

Đáp số : 25 ngày .


*

có thêm 50 hs nữa thì có số hs là

250+50=300

số gạo đã mua đủ cho hs ăn trong sô ngày là:

(250x30):300=25(ngày)

Đáp số:25 ngày


Một trường tiểu học đã mua đủ gạo cho 150 học sinh ăn trong 20 ngày .Nếu có thêm 50 học sinh nữa xin ăn bán trú thì số gạo đã mua đủ cho tất cả học sinh ăn bán trú trong bao nhiêu ngày


Một trường tiểu học đã mua đủ gạo cho 150 học sinh ăn trong 20 ngày .Nếu có thêm 50 học sinh nữa xin ăn bán trú thì số gạo đã mua đủ cho tất cả học sinh ăn bán trú trong bao nhiêu ngày?


một trường tiểu học đã muagao đủ cho 250hoc sinh bán trú ăn trong 30 ngày .nếu có thêm 50 học sinh nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ cho tất cả học sinh bán trú ẩn trong bao nhiêu ngày


một trường tiểu học đã mua đủ gạo cho 500 học sinh bán trú trong 30 ngàynếu có thêm 100 học sinh nữa xin ăn bán trú thì số gạo đã mua đủ ăn trong bao nhiêu ngày


Một trường tiểu học đã mua đủ gạo cho 500 học sinh bán trú ăn trong 30 ngày . Nếu có thêm 100 học sinh nữa xin hoc bán trú thì số gạo đã mua trong bao nhiêu ngày


Một trường Tiểu học đax mua đủ gaọ cho 150 học sinh bán trú ăn trong 20 ngày. Nếu thêm 50 học sinh nữa xin ăn thì số gaọ đã mua đủ cho tat cả học sinh bán trú ăn bao nhiêu ngày?

 

 

trình bày chi tiết giúp mình


một trường tiểu học đã mua đủ cho 280 học sinh bán chú ăn trong 30 ngày nếu có thêm 50 học sinh xin học thì số gạo đã mua đủ cho tất cả học sinh bán chữ ăn trong bao nhiêu ngày


Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh bán trú ăn trong 26 ngày thực tế nhà trường đã có thêm 30 học sinh bán trú nữa hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày


Trường em chuẩn bị đủ gạo ăn bán trú cho 540 học sinh ăn trong 20 ngày. Vì có một số học sinh đăng kí ăn bán trú thêm nên số gạo dự trữ chỉ đủ ăn trong 18 ngày. Hỏi sau khi nhận thêm học sinh trường em có tất cả bao nhiêu học sinh ăn bán trú ?