Tài liệu bài xích tập Anh văn lớp 6 đáp án tiếp sau đây nằm trong bộ đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Global Success do Vn
Doc.com sưu tầm cùng đăng tải. Tài liệu những dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 có đáp án bao gồm những dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 cơ phiên bản như: chia động từ, Đọc đoạn văn điền trường đoản cú vào chỗ trống, Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi,... Với nội dung kiến thức bám liền kề chương trình học tập tiếng Anh lớp 6 new cả năm giúp những em học sinh lớp 6 rèn luyện năng lực làm bài hiệu quả.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 6


Bộ bài bác tập giờ Anh lớp 6 cả năm gồm đáp án bao hàm rất những dạng bài xích tập giờ Anh lớp 6 chương trình bắt đầu thường chạm mặt giúp những em học sinh lớp 6 ôn tập những kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh cả năm lớp 6 hiệu quả.


Bên cạnh đó, Vn
Doc.com sẽ đăng tải những tài liệu tiếng Anh 6 lịch trình mới không giống nhau như:

I. Lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit 

Lưu ý: bạn đọc nhấp vào từng đường link tiếp sau đây và tìm hiểu thêm từng tài liệu.

1. Giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 1 bao hàm cấu trúc thì bây giờ đơn cùng thì hiện tại tiếp nối lớp 6.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 1 lớp 6 My New School

- rèn luyện thêm ngữ pháp Unit 1 tiếng Anh 6 tại:

2. Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 2 tương quan đến cấu tạo There is/ There are và giải pháp dùng một số giới từ chỉ nơi chốn cơ phiên bản như: In, on, behind, between, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 2 lớp 6 My Home

- luyện tập thêm trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng Anh 6 My Home

3. Giờ Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp giờ Anh Unit 3 lớp 6 tương quan đến bí quyết sử dụng cấu tạo Thì hiện nay tại tiếp nối để diễn đạt tương lai.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 3 My Friends

- luyện tập thêm bài bác tập giờ Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

4. Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 lớp 6 bao gồm lý thuyết + phương pháp câu so sánh hơn


- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 My Neighbourhood

- luyện tập thêm bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

5. Giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 5 tương quan đến cấu trúc So sánh rộng nhất cùng cách sử dụng động từ bỏ khuyết thiếu Must

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

- rèn luyện thêm bài xích tập giờ Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

6. Giờ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

 Lý thuyết giờ đồng hồ Anh 6 Unit 6 tổng hợp biện pháp dùng hễ từ khuyết thiếu Should cùng Shouldn"t.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

- luyện tập thêm bài tập tiếng Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

7. Giờ Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 7 bao hàm 2 quan tiền trọng: Từ để hỏi (Wh-question words) và Liên tự (Conjuction) giúp những em tổng hòa hợp ngữ pháp hiệu quả. 

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 chương trình new Unit 7: Television

- luyện tập thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 7 Television

8. Giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8 Sports & Games

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 8 bao hàm công thức thì vượt khứ đơn, giải pháp dùng, dấu hiệu nhận biết, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 bắt đầu Unit 8: Sports and Games

- luyện tập thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games


9. Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 9 bao gồm lý thuyết về Thì hiện tại kết thúc như: công thức, cách dùng, tín hiệu nhận biết, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 new Unit 9 Cities of the world

- rèn luyện thêm bài tập ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

10. Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp giờ Anh Unit 10 lớp 6 bao hàm lý thuyết về Thì tương lai solo như: công thức, cách dùng, tín hiệu nhận biết, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

- luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 10 giờ Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

11. Giờ Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 11 tương quan đến cấu trúc Câu điều kiện loại 1 - diễn tả điều kiện rất có thể xảy ra ở hiện tại tại. 

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình bắt đầu Unit 11

- luyện tập thêm những dạng bài bác tập Unit 11 lớp 6 tại: bài tập trắc nghiệm giờ Anh 6 new Unit 11: Our greener world

12. Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 12 tổng hợp bí quyết dùng các động từ khuyết thiếu thốn cơ bản (Model verbs) như: Can, Could, be able to, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Chương trình bắt đầu Unit 12 Robots

- rèn luyện thêm các dạng bài bác tập Unit 12 lớp 6 tại: bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 12: Robots

II. Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit

Bài tập I. Bài xích tập thì bây giờ đơn/ lúc này tiếp diễn.

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in hai Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball và my brother (play) ________________soccer.


6. It is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.

20. Everyday, I (go) __________to school by bike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe.

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, & Ha (live)________________in hcm City.

24. Hung & his friend (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6. Oo in the morning.

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do ) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________to school by bike.

34. We (go)_______________to supermarket to buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business to Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday, I (go)______________to school on foot.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed và (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?


44. It"s 9 o"clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to work by bike. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________to music.

49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)_____________sailing & (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)____________lunch and (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math & Art.

54. On Friday, she (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)__________an orange, & my sisters (play)_______tennis.

56. ______it her bag (be)?

- No, it (not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to school?

58. He (live)________________in hcm City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the city & it (be)_________small.

61. Every morning, we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book and there (be)_________pens.

63. Mr. Quang quẻ (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)______________ there.

68. My brother (not live )______________in London; he (live)___________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (design ) ____________________his dream house.

70. He (like)_______apples, but he (not like )__________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)________ lunch at 12.00. -________you (have) ________ lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can’t (swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (like )__________________ice-cream.

76. Where___________________Mr. Ha (live)_______________?

78. Hang (go)_____to the bookshop now because she ( want ) __to buy some books.

79. We (go) ______________to market và (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)____________English and Lien (listen)__________to music.

81. Every night, she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home & (have)___________lunch.

Bài tập II. Phân tách động từ sinh hoạt thì lúc này đơn/ bây giờ tiếp diễn/ sau này gần.

1. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

2. I"m afraid I _________________________ (not / be) able lớn come tomorrow.

3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at 9 o"clock.

4. According khổng lồ the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.

5. ____________________ (they / come) tomorrow?

6. When ____________________ (you / get) back?

7. If you thua trận your job, what ____________________ (you / do)?

8. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

9. What time ____________________ (the sun / set) today?

10. ____________________ (she / get) the job, bởi vì you think?

11. ____________________ (David / be) at home this evening?

12. What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?

13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

14. How ____________________ (he / get) here?

15. ____________________ (they / come) tomorrow?

16. He (teach)_______________English in a big school in town.

17. When ____________________ (you / get) back?

18. What you (listen) ………………………on the radio?

19. ___________he (play)__________sports?

20. Everyday she (go)____________to work by bike.

21. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

22. Sometimes, I (play)__________badminton.

23. Ann (like)____________her job very much.

24. ___________your mother (walk)_________to the market?

25. Look! They (run)_________________________together.

26. Son (write) ………………………to their friends every summer holiday?

27. What you (do).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tonight?

Bài tập III. Điền vào chỗ trống để ngừng đoạn văn và vấn đáp các câu hỏi đã cho

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve years (2) …………….. He’s tall và (3)……………. His face is (4) ……………… and his hair is (5) ………………. Và black. He (6) ……………… at school in the morning and (7) …………….. Football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. ClassB. StudentC. SchoolD. Doctor
2. A. YoungB. OldC. SmallD. Big
3. A. RoundB. ThinC. OvalD. Long
4. A. LongB. HeavyC. LightD. Thick
5. A. FullB. BigC. RoundD. Short
6. A. StudiesB. TravelsC. WalksD. Goes
7. A. PlaysB. TravelsC. WorksD. Goes
8. A. PlaysB. GetsC. DoesD. Have

B. Answer the questions:

1. Is Hoang a schoolboy?

………………………………………………………………………

2. Is he short?

………………………………………………………………………

3. Is his face long?

………………………………………………………………………

4 Where does Hoang study in the morning?

………………………………………………………………………

5. What does he bởi in the afternoon?

………………………………………………………………………

6. Does he get good marks in class?

………………………………………………………………………Bài 2. Điền từ phù hợp vào địa điểm trống.

Every Saturday Minh và his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) ……with peas and beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s(5)…… drink is fruit juice, but his father & mother like (6) … They listen khổng lồ (7) …… whilethey are having (8) …… dinner.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. BakeryB. RestaurantC. SupermarketD. Drug store
2. A. JuiceB. LemonC. BeefD. Orange
3. A. EatsB. HasC. GetsD. Goes
4. A. Ice-creamB. MilkC. NoodleD. Meat
5. A. GoodB. FineC. WellD. Favorite
6. A. FruitB. OrangeC. BeerD. Lemon
7. A. MusicB. TelevisionC. A gameD. Swimming
8. A. HisB. TheirC. OurD. His

B. Answer the questions:

1. Where vì Minh and his family have dinner every Saturday?

………………………………………………………………………

2. Vày they eat meat? What kind?

………………………………………………………………………

3. What vegetables vì they eat?

………………………………………………………………………

4. What is Minh’s favorite drink?

………………………………………………………………………

5. What do his parents like to drink?

………………………………………………………………………

6. What vì they listen lớn at the restaurant?

………………………………………………………………………

Bài 3.

I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My(3)………….. Meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. Bread. I likeapples best. What (6) ……………. You have for lunch?

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. WorkB. CanteenC. DayD. Week
2. A. VegetablesB. EggsC. FoodD. Drink
3. A. FavoriteB. GoodC. NiceD. Well
4. A. MuchB. ManyC. NoD. Some
5. A. LikesB. DrinkC. HasD. Have
6. A. DoB. DoesC. AreD. Is

B. Answer the questions:

1. Where does Ngan eat lunch?

………………………………………………………………………

2. Is the food in her school canteen good?

………………………………………………………………………

3. What is her favorite meat?

………………………………………………………………………

4. Does she like rice?

………………………………………………………………………

5. What kind of fruit does she lượt thích best?

………………………………………………………………………

Bài 4.

Khoa & Luan go to (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. At7a.m every day. On the (3) ………………. They often go to the zoo. They (4) ………………goto school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a(5) ……………… at the park. They also lượt thích walking or (6) ……………….. In the park.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. The moviesB. The parkC. SchoolD. Hospital
2. A. EndB. StartC. CloseD. Finish
3. A. WeekendB. MondayC. DaysD. Years
4. A. UsuallyB. AlwaysC. OftenD. Don’t
5. A. SailingB. FishingC. SwimmingD. Picnic
6. A. SwimmingB. JoggingC. WatchingD. Listening

B. Answer the questions:

1. How many days a week vị Khoa & Luan go lớn school?

…………………………………………………………………

2. What time vì chưng their classes start?

…………………………………………………………………

3. Where vị they often go on the weekend?

…………………………………………………………………

4. Do they go lớn school on Sundays? Why or why not?

…………………………………………………………………

5. What do they lượt thích doing in the park?

…………………………………………………………………

Bài tập IV. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Bài 1:

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this ismy mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom & my sister, Mary. Tom’s 10 & Mary’s 7. They’re pupils.

1. How many people are there in his family?

………………………………………………………………

2 How old is his father?

………………………………………………………………

3. What does he do?

………………………………………………………………

4. How old is his mother?

…………………………………………………………………

5. What does she do?

…………………………………………………………………

6. How old is his brother?

………………………………………………………………

7. How old is his sister?

…………………………………………………………………

8. What bởi vì they do?

………………………………………………………………

Bài 2:

MY HOUSE

I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, & it’s very small. There two bedrooms, a livingroom, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. Thebathroom is next khổng lồ the kitchen. There is a lovely fireplace in the livingroom. There’s a beautifulgarden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my miễn phí time. We have a lot of fun. I love my house very much.

1. Where is his house?

………………………………………………………………

2. Is it old?

………………………………………………………………

3. How many rooms are there is his house?

…………………………………………………………………

4. Is there a garden?

………………………………………………………………

5. Where is the fireplace?

…………………………………………………………………

6. Who does he live with?

…………………………………………………………………

7. What does he vì in his không tính tiền time?

………………………………………………………………

8. Does he love his house?

…………………………………………………………………

Bài 3:

Lan and Lien are classmates. Lan is thin, but Lien isn’t. Lan is tall & pretty. Lien is shortbut nice. They are both eleven years old. They are in the same class. They are both goodstudents. They are good friends. They often go lớn school và play together. 1. Who are Lan và Lien?

…………………………………………………………………

2. Is Lan thin?

………………………………………………………………

3. Is Lien ugly?

…………………………………………………………………

4. Who is nice?

…………………………………………………………………

5. How old are they?

………………………………………………………………

6. Are Lan & Lien in different classes?

…………………………………………………………………

7. Are they good pupils?

…………………………………………………………………

8. What bởi they often bởi together?

…………………………………………………………………

Bài 4

A robot is a machine. But it is not just any machine. It is a special kind of machine. It is a machine that moves. It follows instructions. The instructions come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes. & it does not get tired. Và it never complains. Unless you tell it to!

Robots are all around us. Some robots are used khổng lồ make things. For example, robots can help make cars. Some robots are used lớn explore dangerous places. For example, robots can help explore volcanoes. Some robots are used to lớn clean things. These robots can help vacuum your house. Some robots can even recognize words. They can be used khổng lồ help answer telephone calls. Some robots look lượt thích humans. But most robots bởi vì not. Most robots just look lượt thích machines.

Long ago, people imagined robots. But nobody was able lớn make a real robot. The gist real robot was made in 1961. It was called Unimate. It was used to help make cars. It looked lượt thích a giant arm.

In the future, we will have even more robots. They will vày things that we can’t do. Or they will vị things that we don’t want to lớn do. Or they will do things that are too dangerous for us. They will help make life better.

1. As used in paragraph 1, we can understand that something special is NOT ________.

A. Normal

B. Expensive

C. Perfect

D. Tired

2. According lớn the author, robots cannot be used to lớn ________.

A. Explore volcanoes

B. Make cars

C. Clean your house

D. Bởi vì the gardening

3. What is the main purpose of paragraph 2?

A. Khổng lồ show how easy it is lớn make a robot

B. To tell what a robot is

C. To describe the things a robot can do

D. To lớn explain the difference between a robot và a machine

4. Which of these gives the best use of a robot?

A. To lớn help make a sandwich

B. To help tie shoes

C. Lớn help read a book

D. Khổng lồ help explore Mars

5. How does the tác giả feel about robots?

A. Robots are useless.

B. Robots are helpful.

C. Robots are confusing.

D. Robots are dangerous.

Bài tập V. Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc cho phần gạch men chân.

1. They listen to lớn music.

………………………………………………………………………

2. Phái nam goes lớn his friend’s house in the evening.

………………………………………………………………………

3. My father goes lớn work by bus.

………………………………………………………………………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

………………………………………………………………………

5. My mother works in a hospital.

………………………………………………………………………

6. Linh has three pencils.

……………………………………………………………………

7. My mother’s picture is on the wall.

……………………………………………………………………

8. It is ten past eleven .

……………………………………………………………………

9. She is in class 6B.

……………………………………………………………………

10. They have two children.

……………………………………………………………………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

……………………………………………………………………

12. She has lunch at eleven thirty.

…………………………………………………………………

13. There is one clock in the living room.

…………………………………………………………………

14. Mr quang quẻ lives in the country.

…………………………………………………………………

15. My friends come from China

……………………………………………………………………

Bài tập VI. Give the correct size of the word in bracket.

1. Drinking wine much is ................................... Khổng lồ our health. (HARM)

2. All ...................................... People came on time. (INVITE)

3. We always swim in the ...................................... Pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so ................................ . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ................................ (we)

6. Bởi you know what the ............................... Of this like is? (deep)

7. Air ............................... Is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d like a bottle of ............................... , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for................................ All over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ................................ (play )

Bài tập VII. Match the question in column A & the answer in column B

A

B

answer

1. Would you lượt thích a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love to.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful và big.

f. What a nice room!

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Bài tập VII. Sắp tới xếp những từ sau thành câu trả chỉnh.

1. Bigger/ one/ Nam"s/ than/ new/ old/ is/ his/ school

__________________________________________________

2. Taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

__________________________________________________

3. One/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

__________________________________________________

4. Thành phố / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

__________________________________________________

5. Is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

___________________________________________________

6. City / country /quieter /the /The/is/than

___________________________________________________

7. Art gallery/ she/, / her family"s/ Incredibly /dislikes

__________________________________________________

8. Và /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

___________________________________________________

9. The / is /a /near. /There/cathedral/square

___________________________________________________

10. Backyard / workshop /in /My father"s/is/ the

___________________________________________________

Bài tập VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited________ the school trip.

2. Dorothy put ________ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What vày you usually do ________ break time?

5. ________ the afternoon I play football in the playground.

6. I go trang chủ ________ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ________ the library.

8. Many boarders go trang chủ ________ weekends.

Bài tập IX. Write the past size of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)___________ to lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ____________ around the parking lot for đôi mươi minutes to lớn find a parking space.

3. When we (arrive)___________________ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)__________ ______ us if we (have) _________________ reservations.

5. I (say)_____________, "No, my secretary forgets to make them."

6. The waitress (tell) _____________ us to come back in two hours.

7. My client và I slowly (walk) _______________________ back to lớn the car.

8. Then we (see) ____________________ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) _________________ some sandwiches.

10. That (be) _______________________ better than waiting for two hours.

11. I (not go) _______________________ khổng lồ school last Sunday.

12. She (get) _______________________ married last year?

13. What you (do) ___________ last night? - I (do) _________ my homework.

14. I (love) _______________________ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ___________ up at 6 and (have) _________ breakfast at 6.30.

Bài tập X. Choose the correct answer.

1. They _________ the bus yesterday.

A. Don"t catch

B. Weren"t catch

C. Didn"t catch

D. Not catch

2. My sister _________ home late last night.

A. Comes

B. Come

C. Came

D. Was come

3. My father _________ tired when I home.

A. Was - got

B. Is - get

C. Was - getted

D. Were - got

4. What _________ you _________ two days ago?

A. Bởi vì - do

B. Did-did

C. Do-did

D. Did - do

5. Where _________ your family _________ on the summer holiday last year?

A. Vì chưng - go

B. Does-go

C. Did-go

D. Did - went

6. We _________ David in town a few days ago.

A. Did see

B. Was saw

C. Did saw

D. Saw

7. It was cold, so I _________ the window.

A. Shut

B. Was shut

C. Am shut

D. Shutted

8. I _________ to the cinema three times last week.

A. Was go

B. Went

C. Did go

D. Goed

9. What_________ you _________ last weekend?

A. Were/do

B. Did/did

C. Did/do

D. Do/did

10. The police_________ me on my way home last night.

A. Was stop

B. Stopped

C. Stops

D. Stopping

11. The film wasn"t very good. I_________ it very much.

A. Enjoyed

B. Wasn"t enjoy

C. Didn"t enjoyed

D. Didn"t enjoy

12. The bed was very uncomfortable. I_________ sleep very well.

A. Didn"t

B. Did

C. Wasn"t

D. Not 

Bài tập XI. Read the passage và choose the correct answer khổng lồ each question.

When you"re using electricity, think about where it comes from & how you can use less khổng lồ save the environment lime are some simple ways khổng lồ sum energy.

• On or Off?

Leaving TV & computers on standby with the little red light showing 5011 uses up electricity. Even though they might look lượt thích they"re turned off. Lớn stop this you can turn them off.

• Lights out!

Turning lights off when you"re not in the mom can save a lot of energy

• Shopping

Many products are now helping yet to lớn reduce your energy use & your parent: energy bills! kiểm tra new products for their tendency grade và rating. Keep an eye out for the "Energy Efficiency Recommended" logo.

• In the refrigerator

The fridge is an important part of the kitchen. It keeps food fresh, cool và healthy! But it takes a lot of energy khổng lồ keep cool. So help it by not leaving the hedge door mở cửa or putting hot things inside.

1. This passage tells you _______

A. How lớn keep the environment clean

B. Some ways to save energy

C. Some kinds of electrical appliances

2. When you leave televisions & computers on standby, _______

A. They still use electricity B. They are turned off C.you can save energy

3. When you go out of the room, you should _____

A. Close the door B. Turn on the lights C. Switch off the lights

4. Why should you choose products with the "Energy Efficiency Recommended logo?

A. Because they use more electricity

B. Because they are new products.

C. Because they are more economical

5. Putting hot things in the fridge _______

A. Can save a lot of energy B. Is not a good thing to vì C. Is a quick way khổng lồ keep cool

ĐÁP ÁN

Bài tập I

1. Do, live, live. 2. What is he doing now? He is watering flowers in the garden. 3. What does she do? She is a teacher. 4. Where are you from?5. are playing, is playing. 6. is watching. 7. go, have, am, visit. 8. Does your father go to work by bus?9. How does your sister go lớn school?10. What time do they get up?11. What do they do in the winter?12. have13. is14. likes (* giữ ý: dù thế trong câu gồm “now”- dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn, nhưng lại ta không được phân chia động từ bỏ “ lượt thích “ thành dạng V-ing, nên ta đề xuất dùng thì lúc này đơn vào trường hòa hợp này). 15. is calling. 16. am listening17. Are you playing badminton now?18. gets up19. watch20. go21. has22. am reading, is watching23. lives, lives24. are playing25. get up26. goes, does27. is telling28. are29. Is he watching TV at 7.00 every morning?30. What does she do at 7.00 am?31. How old is she?32. How is she?33. go34. go35. goes36. likes, don’t like37. likes, doesn’t like38. love, don’t love39. go

40. Are you waiting for Nam?-No, I am waiting for Mr. Hai. 41. gets, brushes42. doesn’t live, rents43. How do your children go khổng lồ school everyday?44. Is, is listening45. are playing46. Goes, walks47. Do you live near a market? _ Is it noisy? 48. am doing, is listening. 49. are going. 50. Go, go51. am writing. 52. Have, goes53. Have54. Has55. Am eating, is playing56. Is it her bag? - No, it isn’t. 57. What time do your children (go) go to school?58. lives. 59. What time does your brother usually get up?60. is, is61. have62. is, are63. lives, has64. doesn’t have 65. What time do you start your class?66. Are you in class 12A3?67. learns, doesn’t live68. doesn’t live, lives69. is designing70. likes, doesn’t like71. Does she like apples?72. have, do, have73. swim, swim74. is reading75. like76. Where does Mr. Ha live?78. is going, wants79. are going, buying80. is studying, is listening81. has82. go83. go84. likes85. has, goes86. don’t read87. is, plays88. Do your students play soccer every afternoon?89. goes90. go, have

Bài tập II

is going khổng lồ take am not going khổng lồ beisn’t going lớn takeisn’t going to snowAre they going to come tomorrow?
When are you going khổng lồ get back?
If you thất bại your job, what are you going to do?
In your opinion, she is going to be a good teacher?
What time is the sun going to set today?Is she going khổng lồ get the job, vì you think?Is David going lớn beat home this evening?
What is the weather going khổng lồ be like tomorrow?
There’s someone at the door, are you getting it?
How does he get here?Are they going lớn come tomorrow?
He teaches English in a big school in town.When are you going to get back?
What are you listening on the radio?Is he playing sports?goesread, listen, watchplaylikesIs your mother walking to lớn the market now?are runningDoes Son write to their friends every summer holiday?
What are you going to do tonight?

Bài tập III. Điền vào chỗ trống để ngừng đoạn văn và vấn đáp các thắc mắc đã cho

Bài 1. 

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. B; 3. B; 4. A; 5. D; 6. A; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Yes, he is.

2. No, he isn’t.

3. Yes, it is.

4. Hoang studies at school in the morning.

5. He plays football in the afternoon.

6. Yes, he does.

Bài 2. Điền từ thích hợp vào nơi trống.

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. D; 6. C; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Minh và his family have dinner in a restaurant every Saturday.

2. Yes, they do. They eat chicken và beef.

3. They eat peas & bean.

4. Minh’s favorite drink is fruit juice.

5. His parents like to drink beer. 

They listen to lớn music at the restaurant.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A

B. Answer the questions:

1. Ngan eats lunch in her school canteen.

2. Yes, it is.

3. Her favorite meat is beef.

4. No, she doesn’

5. She likes apples best.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. C; 2. B; 3. A; 4. D; 5. D; 6. B

B. Answer the questions:

1. They go to school five days a week.

2. Their classes start at 7a.m every day.

3. They often go khổng lồ the zoo on the weekend.

4. No, they don’t. Because their school closes then.

5. They lượt thích walking & jogging in the park.

Bài tập IV. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi:

Bài 1:

1. There are five people in his family.

2 He’s 40 years old

3. He’s a doctor

4. She’s 35 years old.

5. She’s a doctor

6. He is 10 years old.

7. She is 7 years old.

8. They are pupils

Bài 2:

1. His house is near the sea.

2. Yes, it is.

3. There are five rooms in his house.

4. Yes, it is.

5. The fireplace is in the living room

6. He lives with his parents.

7. He plays badminton with his father in his không lấy phí time.

8. Yes, he does.

Bài 3:

1. Lan & Lien are classmates.

2. Yes, she is.

3. No, she isn’t.

4. Lien is nice.

5. They are both eleven years old.

6. No, they aren’t.

7. Yes, they are.

8. They often go to school & play together

Bài 4

1. A 2. D 3. C 4. D 5. B

Bài tập V. Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc cho phần gạch men chân.

1. They listen lớn music.

………What bởi they listen to?………

2. Phái mạnh goes lớn his friend’s house in the evening.

………Where does phái mạnh go in the evening?……………

3. My father goes lớn work by bus.

………How does your father go lớn work?……………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

……What time does her brother have breakfast?……………

5. My mother works in a hospital.

……Where does your mother work?…………

6. Linh has three pencils.

………How many pencils does Linh have?………………

7. My mother’s picture is on the wall.

………Where is your mother"s picture?……………

8. It is ten past eleven .

………What time is it?……………

9. She is in class 6B.

……Which class is she in?…………

10. They have two children.

………How many children vị they have?…………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

………Where is Lan"s classroom?………………

12. She has lunch at eleven thirty.

………What does she do at eleven thirty?…………

13. There is one clock in the living room.

……How many clock is there in the living room?…………

14. Mr quang quẻ lives in the country.

…………Where does Mr quang đãng live?……………

15. My friends come from China

…………Where vày your friends come from?…………

Bài tập VI. Give the correct form of the word in bracket.

1. Drinking wine much is .........harmful.......... Khổng lồ our health. (HARM)

2. All ..............invited....................... People came on time. (INVITE)

3. We always swim in the .................swimming........ Pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so ...............careless... . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ...........us......... (we)

6. Bởi you know what the .........depth......... Of this lượt thích is? (deep)

7. Air ...........pollution..... Is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d like a bottle of .............lemonade........ , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for.............women.......... All over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ...........player......... (play )

Bài tập VII. Match the question in column A and the answer in column B

A

B

answer

1. Would you lượt thích a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love to.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful và big.

f. What a nice room!

1 - c

2 - d

3 - e

4 - b

5 - a

6 - f

Bài tập VII. Sắp đến xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. Bigger/ one/ Nam"s/ than/ new/ old/ is/ his/ school

_____Nam"s new school is bigger than his old one._______

2. Taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

______Huy is taller than his brother. _____

3. One/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

_____This chair is more comfortable than that one. ______

4. City / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

_____Living in the countryside is more peaceful than living in the city.______

5. Is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

____He is more intelligent than his friend. _____

6. đô thị / country /quieter /the /The/is/than

_____The country is quieter than the city.________

7. Art gallery/ she/, / her family"s/ Incredibly /dislikes

_______Incredibly, she dislikes her family"s art gallery.__________

8. Và /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

_____The statue is located between a temple and a railway station._______

9. The / is /a /near. /There/ cathedral/ square

_______There is a cathedral near the square._______

10. Backyard / workshop /in /My father"s/is/ the

____My father"s workshop is in the backyard.__________

Bài tập VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited____about____ the school trip.

2. Dorothy put __on______ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What bởi vì you usually bởi ___during/ at_____ break time?

5. ___In_____ the afternoon I play footbal in lthe playground.

6. I go trang chủ ____at____ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ___at_____ the library.

8. Many boarders go home ____at____ weekends.

Bài tập IX. Write the past form of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)______went_____ lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______drove______ around the parking lot for đôi mươi minutes khổng lồ find a parking space.

3. When we (arrive)________arrived_____ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)______asked____ us if we (have) ______had_______ reservations.

5. I (say)______said____, "No, my secretary forgets to lớn make them."

6. The waitress (tell) _____told________ us to lớn come back in two hours.

7. My client và I slowly (walk) _______walked_______ back khổng lồ the car.

8. Then we (see) ________saw____ a small grocery store.

9. We (stop) ___stopped___ in the grocery store and (buy) _________bought____ some sandwiches.

10. That (be) _________was________ better than waiting for two hours.

11. I (not go) _______didn"t go________ lớn school last Sunday.

12. Did She (get) _________get_____ married last year?

13. What did you (do) ____do_______ last night? - I (do) ____did_____ my homework.

14. I (love) ________loved_____ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ____got____ up at 6 và (have) ____had_____ breakfast at 6.30.

Bài tập X. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - C; 6 - D;

7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - B; 11 - C; 12 - A; 

Bài tập XI. Read the passage and choose the correct answer to each question.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

Download trọn bộ bài xích tập cùng đáp án: bài tập lớp 6 giờ Anh cả năm tất cả đáp án. Mời chúng ta đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu ôn tập giờ Anh 6 cả năm khác nhau được cập nhật liên tục trên Vn
Doc.com.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 | Giải SBT tiếng Anh 6 liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều (Global Success; Friends plus; Explore English)

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 sách mới khá đầy đủ cả ba cuốn sách Kết nối trí thức (Global Success), Chân trời sáng tạo (Friends plus), Cánh diều (Explore English) với lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh biết giải pháp làm bài xích tập vào sách bài bác tập tiếng Anh 6 của tất cả ba cuốn sách mới.

Xem thêm: Đánh giá đề thi thpt quốc gia 2016 khó hơn năm trước, đề thi và đáp án thpt quốc gia năm 2016


Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 (sách mới)

Mục lục Giải sách bài tập giờ Anh 6 - kết nối tri thức

Giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Tập 1

Unit 1: My new school

Unit 2: My house

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of Vietnam

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

Giải sách bài xích tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2

Unit 7: Television

Unit 8: Sports & games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Mục lục Giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 - Chân trời sáng tạo

Starter unit

Unit 1: Towns and cities

Unit 2: Days

Unit 3: Wild life

Unit 4: Learning world

Unit 5: Food & health

Unit 6: Sports

Unit 7: Growing up

Unit 8: Going away

Mục lục Giải Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6 - Cánh diều

Đang update ....