Hầu hết trong các bài kiểm tra, bài thi giờ đồng hồ Anh ở các bậc học đều xuất hiện bài tập ngữ âm (trọng âm với phát âm). Câu hỏi rèn luyện dạng bài xích tập này tiếp tục không chỉ khiến cho bạn đạt điểm cao mà còn trau dồi kỹ năng phát âm chuẩn, giúp quá trình giao tiếp giờ đồng hồ Anh trở nên tự nhiên và tất cả ngữ điệu hơn. Trong nội dung bài viết này, ELSA Speak sẽ tổng vừa lòng 100+ bài tập trọng âm cơ phiên bản cùng đáp án chi tiết, giúp bạn chinh phục các bài kiểm tra một phương pháp dễ dàng.

Bạn đang xem: Bài tập về trọng âm và phát âm

Tổng vừa lòng quy tắc yêu cầu nắm trước lúc làm bài tập trọng âm

1. Dấn trọng âm vào cội từ

Trong giờ đồng hồ Anh, có khá nhiều từ được chế tạo thành bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố vào một trong những gốc từ. Lúc đó, trọng âm của từ bỏ vẫn không nỗ lực đổi. Bạn chỉ việc xác định đúng từ gốc và dấn trọng âm giờ Anh theo trường đoản cú đó.


Kiểm tra phân phát âm với bài xích tập sau:


sentencesIndex>.text
Tiếp tục
Click to lớn start recording!
Recording... Click to lớn stop!
*

= sentences.length" v-bind:key="s
Index">

Ví dụ:

Dependent /dɪˈpen.dənt/ (lệ thuộc)

Independent /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/ (độc lập)

Beauti (n) /ˈbjuː.ti/ (đẹp)

Beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ (đẹp)

Important /ɪmˈpɔː.tənt/ (quan trọng)

Unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/ (không quan lại trọng)

*

2. Biện pháp đánh trọng âm các từ cất vần quánh biệt

Danh tự chỉ môn học: Trọng âm biện pháp âm huyết cuối một âm tiết.

Ví dụ:

Geography /dʒiˈɑː.ɡrə.fi/ (địa lý)

Geology /dʒiˈɑː.lə.dʒi/ (địa chất)

Methodology /ˌmɛθəˈdɒləʤi/ (phương pháp luận)

Biology /baɪˈɒləʤi/ (sinh học)

Psychology /saɪˈkɒləʤi/ (tâm lý học)

Archaeology /ˌɑːkɪˈɒləʤi/ (khảo cổ học)

Danh từ tận cùng bao gồm chứa ate, ite, ude, ute: Trọng âm giải pháp âm máu cuối một âm tiết.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Graduate/ˈgrædjʊət/Người đã giỏi nghiệp
Climate/ˈklaɪmɪt/Khí hậu
Appetite/ˈӕpitait/Sự ngon miệng
Satelite/ˈsæt.əl.aɪt/Vệ tinh
Solitude/ˈsɒlɪtjuːd/Sự cô đơn
Altitude/ˈæltɪtjuːd/Độ cao
Institute/ˈinstitjuːt/Viện nghiên cứu
Parachute/ˈpærəʃuːt/Cái cho dù bay
Tính từ có tận cùng bằng ary, ative, ate, ite: Trọng âm cách âm máu cuối một âm tiết.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Imaginary/ɪˈmædʒ.ə.ner.i/Tưởng tượng
Contrary/ˈkɒntrəri/Trái ngược
Imitative/ˈɪmɪtətɪv/Bắt chước
Conservative/kənˈsɜːvətɪv/Thận trọng
Appropriate/əˈprəʊprɪɪt/Thích hợp
Temperate/ˈtɛmpərɪt/Khí hậu ôn hòa
Opposite/ˈɑː.pə.zɪt/Đối diện
Erudite/ˈɛru(ː)daɪt/Uyên bác
Động từ có tận cùng là ate, ude, ute, fy, ply, ize, ise: Trọng âm cách âm máu cuối 2 âm tiết. Với ngôi trường hợp hễ từ chỉ tất cả 2 âm tiết, trọng âm sẽ nằm ở âm máu cuối.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Decorate/ˈdek.ər.eɪt/Trang trí
Create/kriˈeɪt/Sáng tạo
Conclude/kənˈkluːd/Kết luận
Elude/ɪˈluːd/Lẩn tránh
Persecute/ˈpɜːsɪkjuːt/Hãm hại
Prosecute/ˈprɒsɪkjuːt/Truy tố
Simplify/ˈsɪmplɪfaɪ/Đơn giản hóa
Satisfy/ˈsætɪsfaɪ/Làm vui lòng
Apply/əˈplaiÁp dụng
Multiply/ˈmʌltɪplaɪ/Nhân lên
Fertilize/ˈfɜːtɪlaɪz/Bón phân
Penalize/ˈpiːnəlaɪz/Xử phạt
Compromise/ˈkɑːm.prə.maɪz/Thỏa hiệp
Recognise/ˈrɛkəgnaɪz/Nhìn nhận
Động từ gồm 2 âm tiết: phần đông trọng âm được đánh ở âm máu cuối. Ngôi trường hợp hễ từ bao gồm tận cùng là er, ern, en, ie, ish, ow, y thì trọng âm sẽ nằm ở vị trí âm ngày tiết đầu.

Ví dụ:

Trọng âm rơi vào cảnh âm máu cuốiPhiên âmDịch nghĩa
Depend/dɪˈpend/Phụ thuộc
Unlock/anˈlok/Mở khóa
Trọng âm rơi vào tình thế âm tiết đầuPhiên âmDịch nghĩa
Enter/ˈentə/Đi vào
Suffer/ˈsʌfə/Chịu đựng
Govern/ˈgʌvən/Cai trị
Open/ˈəʊ.pən/Mở
Happen/ˈhæpən/Xảy ra
Cherish/ˈʧɛrɪʃ/Trân trọng
Nourish/ˈnʌrɪʃ/Nuôi dưỡng
Follow/ˈfɒləʊ/Theo sau
Borrow/ˈbɒrəʊ/Vay mượn
Study/ˈstadi/Học tập
Bury/ˈbɛri/Mai táng
Trọng âm lâm vào cảnh âm gần cuối từ tất cả tận thuộc là tion, sion, ic, ance, ious, ical, ive, ous, cial, ory.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Prevention/prɪˈven.ʃən/Sự phòng chặn
Position/pəˈzɪʃən/Chức vụ
Discussion/dɪˈskʌʃ.ən/Sự thảo luận
Decision/dɪˈsɪʒən/Quyết định
Patriotic/ˌpætrɪˈɒtɪk/Lòng yêu nước
Rhythmic/ˈrɪðmɪk/Nhịp nhàng
Importance/ɪmˈpɔːtəns/Quan trọng
Distance/ˈdɪstəns/Khoảng cách
Industrious/ɪnˈdʌstrɪəs/Siêng năng
Victorious/vɪkˈtɔːrɪəs/Chiến thắng
Poetical/pəʊˈɛtɪkəl/Thi vị
Economical/ˌiːkəˈnɒmɪkəl/Tiết kiệm
Perceive/pəˈsiːv/Nhận thức
Productive/prəˈdʌktɪv/Năng suất
Advantageous/ˌædvənˈteɪʤəs/Thuận lợi
Courageous/kəˈreɪʤəs/Can đảm
Artificial/ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l/Nhận tạo
Commercial/kəˈmɜːʃəl/Thuộc về thương mại
Victory/ˈvɪktəri/Chiến thắng
Factory/ˈfæktəri/Xưởng sản xuất
phần nhiều từ bao gồm âm cuối là ade, ee, eer, ese, esque, mit, pel, press, rupt, sist, oo, cur, dict, ect, fer, ette, self, tain, test, tract, vent, vert… sẽ có được trọng âm cố định và thắt chặt ở hồ hết âm ngày tiết này.

Ví dụ:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Lemonade/ˌlɛməˈneɪd/Nước chanh
Colonnade/ˌkɒləˈneɪd/Dãy cột
Degree/dɪˈgriː/Trình độ
Refugee/ˌrɛfju(ː)ˈʤiː/Người ganh nạn
Engineer/ˌɛnʤɪˈnɪə/Kỹ sư
Musketeer/ˌmʌskɪˈtɪə/Lính ngự lâm
Chinese/ˌʧaɪˈniːz/Người Trung Quốc
Vietnamese/ˌvjɛtnəˈmiːz/Tiếng Việt
Picturesque/ˌpɪkʧəˈrɛsk/Đẹp như tranh
Statuesque/ˌstætjʊˈɛsk/Đẹp như tạc tượng
Admit/ədˈmɪt/Thừa nhận
Submit/səbˈmɪt/Gửi đi
Propel/prəˈpɛl/Đẩy đi
Express/ɪksˈprɛs/Thể hiện
Depress/dɪˈprɛs/Suy nhược
Corrupt/kəˈrʌpt/Tham nhũng
Disrupt/dɪsˈrʌpt/Làm gián đoạn
Assist/əˈsɪst/Hỗ trợ
Consist/kənˈsɪst/Nhất quán
Kangaroo/ˌkæŋgəˈruː/Chuột túi
Taboo/təˈbuː/Điều cấm kỵ
Occur/əˈkɜː/Xảy ra
Collect/kəˈlɛkt/Sưu tầm
Affect/əˈfɛkt/Ảnh hưởng
Transfer/ˈtrænsfə(ː)/Chuyển khoản
Confer/kənˈfɜː/Trao
Cigarette/ˌsɪgəˈrɛt/Thuốc lá
Myself/maɪˈsɛlf/Chính tôi
Himself/hɪmˈsɛlf/Bản thân anh ấy
Sustain/səˈsteɪn/Chấp nhận
Entertain/ˌɛntəˈteɪn/Sự giải trí
Protest/ˈprəʊtɛst/Quả quyết
Abstract/ˈæb.strækt/Trừu tượng
Attract/əˈtrækt/Thu hút
Prevent/prɪˈvɛnt/Ngăn ngừa
Event/ɪˈvɛnt/Biến cố
*

3. Biện pháp đánh trọng âm của danh, tính, hễ từ 2 âm tiết

đa số cách danh từ cùng tính từ tất cả 2 âm máu thì trọng âm sẽ lâm vào cảnh âm tiết lắp thêm nhất.

Ví dụ:

Monkey /´mʌηki/ (con khỉ)

Baby /’beibi/ (em bé)

Angry /´æηgri/ (giận giữ)

Happy /ˈhæpi/ (hạnh phúc)

Flower /ˈflaʊə/ (hoa)

Instant /ˈɪnstənt/ (lập tức)

Danh tự hoặc tính từ chứa nguyên âm lâu năm ở âm tiết thứ hai thì trọng âm sẽ nằm tại chính âm ngày tiết đó.

Ví dụ:

Belief /bɪˈliːf/ (niềm tin)

Correct /kəˈrekt/ (chính xác)

Perfume /pərˈfjuːm/ (nước hoa)

Decor /ˈdeɪkɔː/ (thiết kế nội thất)

Discard /dɪˈskɑːrd/ (loại bỏ)

phần lớn động từ cùng giới từ có 2 âm tiết thì trọng âm sẽ nằm ở âm trang bị hai.

Ví dụ:

Design /di´zain/ (thiết kế)

Include /ɪnˈkluːd/ (bao gồm)

Among /əˈmʌŋ/ (ở giữa)

Deny /dɪˈnaɪ/ (phủ nhận)

Admit /ədˈmɪt/ thừa nhận

Từ chỉ số lượng: Nếu dứt bằng đuôi -teen thì trọng âm sẽ nằm ở vị trí cuối, chấm dứt bằng đuôi -y trọng âm sẽ nằm ở âm huyết đầu tiên.

Ví dụ:

Thirteen /θɜːˈtiːn/ (13)

Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/ (14)

Thirty /ˈθɜː.ti/ (30)

Fifty /ˈfɪf.ti/ (40)

Mẹo nhấn trọng âm từ có 3 âm tiết

giả dụ danh từ, tính từ, hễ từ có âm huyết cuối là /ə/ hoặc /i/ và hoàn thành bằng phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào cảnh âm thiết bị 2.

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/ (xem xét) , remember /rɪˈmembər/ (nhớ)

nếu như danh từ có 3 âm tiết nhưng âm tiết thứ 2 chứa /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết đồ vật nhất.

Ví dụ: exercise /’eksəsaiz/ (bài tập) , paradise /ˈpærədaɪs / (thiên đường)

Để nắm vững và chi tiết hơn về những quy tắc dấn trọng âm trong tiếng Anh, bạn có thể tìm hiểu thêm tại bài viết 14 nguyên tắc trọng âm giờ đồng hồ Anh đầy đủ, dễ dàng nhớ nhất.

*

100+ câu bài bác tập trọng âm đa dạng, đầy đủ đáp án

Bài tập trọng âm: chọn lựa cách đánh trọng âm đúng của từ

1. A. ‘Suspicious b. Suspi’cious c. Su’spicious d. Sus’picious
2. A. E’quipment b. Equip’ment c. ‘equipment d. Equi’pment
3. A. ‘understand b. Un’derstand c. Und’erstand d. Under’stand
4. A. Eigh’teen b. ‘eighteen c. Eighteen d. Eight’een
5. A. Representative b. ‘Representative c. Repre’sentative d. Represen’tative
6. A. Docu’mentary b. Do’cumentary c. ‘documentary d. Documentary
7. A. ‘Unexpected b. Unex’pected c. Unexpected d. Unexpec’ted
8. A. Pr’omise b. Pro’mise c. ‘promise d. Promise
9. A. Per’mission b. ‘permission c. Permission d. Per’mission
10. A. Impossible b. ‘impossible c. Im’possible d. Impos’sible

Đáp án: 1-c; 2-a; 3-d; 4-a; 5-c; 6-a; 7-b; 8-c; 9-a; 10-c

Bài tập trọng âm: chọn đáp án có trọng âm khác gần như từ còn lại

1. A. Generous b. Suspicious c. Constancy d. Sympathy
2. A. Acquaintance b. Unselfish c. Attraction d. Humorous
3. A. Loyalty b. Success c. Incapable d. Sincere
4. A. Carefully b. Correctly c. Seriously d. Personally
5. A. Excited b. Interested c. Confident d. Memorable
6. A. Organise b. Decorate c. Divorce d. Promise
7. A. Refreshment b. Horrible c. Exciting d. Intention
8. A. Knowledge b. Maximum c. Athletics d. Marathon
9. A. Difficult b. Relevant c. Volunteer d. Interesting
10. A. Confidence b. Supportive c. Solution d. Obedient
11. A. Whenever b. Mischievous c. Hospital d. Separate
12. A. Introduce b. Delegate c. Marvelous d. Currency
13. A. Develop b. Conduction c. Partnership d. Majority
14. A. Counterpart b. Measurement c. Romantic d. Attractive
15. A. Government b. Technical c. Parallel d. Understand
16. A. Pyramid b. Egyptian c. Belongs d. Century
17. A. Construction b. Suggestion c. Accurate d. Hi-jacket
18. A. Dedicate b. Impressive c. Reminder d. Descendant
19. A. Remember b. Company c. Technical d. Interview
20. A. Electric b. Computer c. Fascinate d. Fantastic
21. A. Domestic b. Investment c. Substantial d. Undergo
22. A. Confident b. Influence c. Computer d. Remember
23. A. Optimist b. Powerful c. Terrorist d. Contrary
24. A. Government b. Destruction c. Contribute d. Depression
25. A. Institute b. Consumption c. Specific d. Encounter
26. A. Tableland b. Apparent c. Atmosphere d. Applicant
27. A. Vulnerable b. Satelite c. Eleven d. Element
28. A. Arrival b. Technical c. Proposal d. Approval
29. A. Empire b. Employer c. Conductor d. Transistor
30. A. Celebrate b. Fascinating c. Survive d. Elephant
31. A. Habitat b. Generate c. Canoe d. Penalty
32. A. Expression b. Decisive c. Dependent d. Independence
33. A. Decision b. Reference c. Refusal d. Important
34. A. Cooperate b. Permanent c. Recognise d. Industry
35. A. Attractive b. Sociable c. Dynamic d. Conservative
36. A. Entertain b. Enjoyable c. Anniversary d. Introduce
37. A. Approval b. Attractive c. Sacrifice d. Romantic
38. A. Conical b. Ancestor c. Ceremony d. Traditional
39. A. Romantic b. Following c. Summary d. Physical
40. A. Maintenance b. Appearance c. Develop d. Different
41. A. Contractual b. Significant c. Asia d. Demanding
42. A. Appearance b. Measurement c. Counterpart d. Cultural
43. A. Majority b. Minority c. Partnership d. Enjoyable
44. A. Marvelous b. Argument c. Apoplectic d. Maximum
45. A. Departure b. Separate c. Necessary d. Wrongdoing
46. A. Attention b. Appropriate c. Terrible d. Non-verbal
47. According b. Informality c. Expensive d. Acceptable
48. A. Assistance b. Consider c. Politely d. Compliment
49. A. Mischievous b. Family c. Supportive d. Suitable
50. A. Memory b. Typical c. Reward d. Marketing
51. A. Stimulate b. Generate c. Secure d. Estimate
52. A. Politics b. Historic c. Electric d. Specific
53. A. Reference b. Accident c. Coincide d. Formulate
54. A. Deposit b. Dramatist c. Register d. Community
55. A. Earthquake b. Transaction c. Applicant d. Patriot
56. A. Degree b. Virtually c. Assembly d. Synthetic
57. A. Coincide b. Community c. Conception d. Committee
58. A. Envelop b. Astronaut c. Tuberculosis d. Poverty
59. A. Altitude b. Recover c. Comedy d. Library
60. A. Demonstrate b. Clarify c. Successful d. Comfortable
61. A. Accountant b. Discover c. Messenger d. Unlucky
62. A. Marathon b. Advertise c. Industry d. Conclusion
63. A. Subsequent b. Undergo c. Government d. Enterprise
64. A. Chaotic b. Proposal c. Occupy d. Production
65. A. Piano b. Policeman c. Museum d. Souvenir
66. A. Guarantee b. Recommend c. Represent d. Illustrate
67. A. Agency b. Memory c. Encounter d. Influence
68. A. Well-being b. Reality c. Mạng internet d. Demanding
69. A. Encourage b. Determine c. Emphasize d. Maintenance
70. A. Understand b. Grandparents c. Family d. Wonderful
71. A. Essential b. Furniture c. Opposite d. Fortunate
72. A. Crocodile b. Corridor c. Enormous d. Northerly
73. A. Habitat b. Pollution c. Construction d. Extinction
74. Classify b. Biologist c. Benefit d. Serious
75. A. Endangered b. Survival c. Commercial d. Industry
76. A. Mosquito b. Animal c. Crocodile d. Buffalo
77. A. Unnoticed b. Reunited c. Incredible d. Survival
78. A. Imagine b. Opinion c. Incredible d. Wilderness
79. A. Recommend b. Thoroughly c. Travelling d. Fascinate
80. A. Character b. Publisher c. Wonderful d. Understand
81. A. Dependable b. Reliable c. Remarkable d. Knowledgeable
82. A. Detective b. Romantic c. History d. Adventure
83. A. Biography b. Historic c. Discover d. Authorship
84. A. Imaginary b. Scientific c. Advantage d. Reviewer
85. A. Regulator b. Personal c. Referee d. Dangerous
86. A. Procedure b. Indicate c. Forefinger d. Enemy
87. A. Opponent b. Penalize c. Overtime d. Synchronized
88. A. Windsurfing b. Equipment c. Amatuer d. National
89. A. Position b. Fingertip c. Athletic d. Requirement
90. A. Interesting b. Surprising c. Amusing d. Successful
91. A. Understand b. Engineer c. Benefit d. Vietnamese
92. A. Applicant b. Uniform c. Yesterday d. Employment
93. A. Dangerous b. Parachute c. Popular d. Magazine
94. A. Comfortable b. Employment c. Important d. Surprising
95. A. Elegant b. Regional c. Musical d. Important
96. A. Difference b. Suburban c. Internet d. Character
97. A. Beautiful b. Effective c. Favourite d. Popular
98. A. Attraction b. Government c. Borrowing d. Visitor
99. Difficult b. Individual c. Population d. Unemployment
100. A. Capital b. Tradition c. Different d. Opera.

Đáp án:

1b, 2d, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9c, 10a

11a, 12a, 13c, 14c, 15d, 16c, 17d, 18a, 19a, 20c

21d, 22c, 23d, 24a, 25b, 26b, 27c, 28b, 29a, 30c

31c, 32d, 33b, 34a, 35b, 36b, 37c, 38d, 39a, 40d

41c, 42a, 43c, 44d, 45d, 46c, 47b, 48a, 49c, 50c

51c, 52a, 53c, 54a, 55b, 56b, 57a, 58c, 59d, 60c

61c, 62d, 63b, 64c, 65d, 66d, 67c, 68c, 69c, 70c

71a, 72c, 73a, 74b, 75d, 76a, 77b, 78, 79a, 80d

81, 82c, 83d, 84b, 85c, 86a, 87a, 88b, 89b, 90a

91c, 92d, 93d, 94a, 95d, 96b, 97b, 98a, 99a, 100b

Ngoài việc tiếp tục làm những bài tập trọng âm để nắm rõ cách dìm trọng âm, ngữ điệu của từ, bạn đừng quên luyện vạc âm giờ Anh cùng ELSA Speak. Đây được xem là cách mau lẹ và hiệu quả nhất nếu bạn muốn giao tiếp thật thoải mái và tự nhiên và chuẩn chỉnh như người bạn dạng xứ!

Có thể thấy, phần nhiều những bài xích kiểm tra, bài xích thi giờ Anh ở nhiều bậc học hay sẽ xuất hiện các bài xích tập ngữ âm bao hàm cả trọng âm cùng phát âm. Vấn đề rèn luyện rất nhiều dạng bài tập thừa nhận trọng âm thường xuyên xuyên sẽ giúp đỡ bạn phạt âm chuẩn hơn về ngữ điệu, giúp phát âm tự nhiên và dành được điểm cao hơn trong những kỳ thi có khả năng nói.

Qua nội dung bài viết sau đây, chưng sĩ IELTS sẽ giúp bạn tổng hợp các bài tập nhấn trọng âm trường đoản cú cơ bản đến nâng cao chi tiết sẽ giúp đỡ bạn thành thạo thực hiện chúng một cách xuất sắc nhất.


*
Bài tập nhận trọng âm

1. Tổng thích hợp quy tắc yêu cầu nắm trước khi làm bài tập về trọng âm

1.1. Bí quyết nhấn trọng âm vào nơi bắt đầu từ

Trong giờ đồng hồ Anh, chúng ta thường thấy có tương đối nhiều từ cấu thành bằng phương pháp thêm tiền tố hoặc hậu tố vào một gốc từ như thế nào đó. Đồng thời, trọng âm của từ bỏ đó sẽ không còn thay đổi. Sau cùng bạn chỉ cần xác định đúng từ cội và dấn được trọng âm theo từ đó.

Ví dụ kiểm tra bí quyết phát âm:

Dependent /dɪˈpen.dənt/ (có nghĩa là lệ thuộc)Independent /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/ (có tức là độc lập)Beauty (n) /ˈbjuː.ti/ (có nghĩa là xinh đẹp)Beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ (có tức là xinh đẹp)Important /ɪmˈpɔː.tənt/ (có tức thị quan trọng)Unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/ (có nghĩa là không quan trọng)Quy tắc cấu trúc từ trong tiếng Anh

1.2. Biện pháp đánh trọng âm với những từ đựng vần sệt biệt

Đối với những danh từ bỏ chỉ môn học: trọng âm sẽ phương pháp âm ngày tiết cuối một âm tiết.

Ex:

Geography /dʒiˈɑː.ɡrə.fi/ (có nghĩa là địa lý)Geology /dʒiˈɑː.lə.dʒi/ (có tức thị địa chất)Methodology /ˌmɛθəˈdɒləʤi/ (có nghĩa là cách thức luận)Biology /baɪˈɒləʤi/ (có tức là sinh học)Psychology /saɪˈkɒləʤi/ (có nghĩa là tâm lý học)Archaeology /ˌɑːkɪˈɒləʤi/ (có tức thị khảo cổ học)

Đối với rất nhiều danh từ gồm tận cùng là chữ: ate, ude, ute, ite thì trọng âm sẽ tiến hành cách âm cuối một âm tiết.

Ex:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Graduate/ˈgrædjʊət/Người sẽ được tốt nghiệp
Climate/ˈklaɪmɪt/Khí hậu thời tiết
Appetite/ˈӕpitait/Sự ăn/uống ngon miệng
Satellite/ˈsæt.əl.aɪt/Các vệ tinh
Solitude/ˈsɒlɪtjuːd/Sự đơn độc một mình
Altitude/ˈæltɪtjuːd/Độ cao, rất cao
Institute/ˈinstitjuːt/Viện nghiên cứu và phân tích về một lĩnh vực
Parachute/ˈpærəʃuːt/Cây cho dù bay

Đối với những tính từ gồm tận cùng bởi ary, ative, ate, ite: thì trọng âm biện pháp âm tiết cuối một âm tiết.

Ex:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Imaginary/ɪˈmædʒ.ə.ner.i/Tưởng tượng
Contrary/ˈkɒntrəri/Trái ngược
Imitative/ˈɪmɪtətɪv/Bắt chước
Conservative/kənˈsɜːvətɪv/Thận trọng
Appropriate/əˈprəʊprɪɪt/Thích hợp
Temperate/ˈtɛmpərɪt/Khí hậu ôn hòa
Opposite/ˈɑː.pə.zɪt/Đối diện
Erudite/ˈɛru(ː)daɪt/Uyên bác

Đối với phần hễ từ có cuối câu là từ: ate, ude, ute, fy, ply, ize, ise thì trọng âm bí quyết âm tiết cuối 2 âm tiết. Ở trường phù hợp này cồn từ chỉ bao gồm 2 âm ngày tiết và số đông trọng âm sẽ nằm tại vị trí âm ngày tiết cuối cùng.

Ex:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Decorate/ˈdek.ər.eɪt/Trang trí, kiến tạo bày trí
Create/kriˈeɪt/Sáng tạo, nắm đổi
Conclude/kənˈkluːd/Kết luận cuối cùng
Elude/ɪˈluːd/Lẩn tránh, trốn tránh
Persecute/ˈpɜːsɪkjuːt/Hãm sợ hãi ai đó
Prosecute/ˈprɒsɪkjuːt/Truy tố ai đó
Simplify/ˈsɪmplɪfaɪ/Đơn giản hóa đều thứ
Satisfy/ˈsætɪsfaɪ/Làm vui tươi ai đó
Apply/əˈplaiÁp dụng vào điều gì đó
Multiply/ˈmʌltɪplaɪ/Nhân lên, vội lên
Fertilize/ˈfɜːtɪlaɪz/Bón phân, chăm bón
Penalize/ˈpiːnəlaɪz/Xử vạc vi phạm
Compromise/ˈkɑːm.prə.maɪz/Thỏa hiệp ước
Recognise/ˈrɛkəgnaɪz/Nhìn nhận vấn đề

*
Các nguyên tắc trọng âm trong giờ đồng hồ Anh yêu cầu ghi nhớ

Đối với đụng từ có 2 âm ngày tiết thì phần nhiều các trọng âm sẽ tiến hành đánh ngơi nghỉ âm huyết cuối. Ở trường vừa lòng này thì tự tận cùng sẽ là: er, ern, en, ie, ish, ow, y là trọng âm sẽ nằm tại vị trí âm máu đầu tiên.

Ex:

Trọng âm rơi vào cảnh âm tiết cuốiPhiên âmDịch nghĩa
Depend/dɪˈpend/Phụ thuộc và
Unlock/anˈlok/Mở khóa, mở chìa
Trọng âm rơi vào cảnh âm huyết đầuPhiên âmDịch nghĩa
Enter/ˈentə/Đi vào trong
Suffer/ˈsʌfə/Chịu đựng gì đó
Govern/ˈgʌvən/Cai trị, thống trị
Open/ˈəʊ.pən/Mở, mở ra
Happen/ˈhæpən/Xảy ra câu hỏi gì đó
Cherish/ˈʧɛrɪʃ/Trân trọng, tri ân
Nourish/ˈnʌrɪʃ/Nuôi dưỡng, nuôi nấng
Follow/ˈfɒləʊ/Theo sau vật gì đó
Borrow/ˈbɒrəʊ/Vay mượn, mượn
Study/ˈstadi/Học tập, học
Bury/ˈbɛri/Mai táng, chôn cất

Đối cùng với trọng âm rơi cùng ở âm ngay sát cuối, với từ tận cùng là từ: tion, sion, ic, ance, ious, ical, ive, ous, cial, ory.

Ex:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Prevention/prɪˈven.ʃən/Sự chống chặn, chống cản
Position/pəˈzɪʃən/Chức vụ, chức danh
Discussion/dɪˈskʌʃ.ən/Sự thảo luận, bàn luận
Decision/dɪˈsɪʒən/Quyết định cuối cùng
Patriotic/ˌpætrɪˈɒtɪk/Lòng yêu nước, yêu thương quốc gia
Rhythmic/ˈrɪðmɪk/Nhịp nhàng, từng nhịp
Importance/ɪmˈpɔːtəns/Quan trọng nhất
Distance/ˈdɪstəns/Khoảng cách,khoảng bước
Industrious/ɪnˈdʌstrɪəs/Siêng năng, siêng chỉ
Victorious/vɪkˈtɔːrɪəs/Chiến thắng, chiến thắng cuộc
Poetical/pəʊˈɛtɪkəl/Sự thi vị
Economical/ˌiːkəˈnɒmɪkəl/Tiết kiệm chắt chiu
Perceive/pəˈsiːv/Sự thừa nhận thức
Productive/prəˈdʌktɪv/Năng suất hoạt động
Advantageous/ˌædvənˈteɪʤəs/Thuận lợi, thuận tiện
Courageous/kəˈreɪʤəs/Can đảm, dũng cảm
Artificial/ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l/Nhân tạo
Commercial/kəˈmɜːʃəl/Thuộc về yếu tố thương mại

Trường hợp phần đa từ có âm cuối là từ: ade, ee, eer, ese, esque, mit, pel, press, rupt, sist, oo, cur, dict, ect, fer, ette, self, tain, test, tract, vent, vert… thì trọng âm đang được thắt chặt và cố định ở những âm huyết này.

Ex:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Lemonade/ˌlɛməˈneɪd/Nước chanh, chanh vắt
Colonnade/ˌkɒləˈneɪd/Các hàng cột
Degree/dɪˈgriː/Trình độ, học vấn
Refugee/ˌrɛfju(ː)ˈʤiː/Người tị nạn, thiên cư tị nạn
Engineer/ˌɛnʤɪˈnɪə/Nghề kỹ sư
Vietnamese/ˌvjɛtnəˈmiːz/Ngôn ngữ giờ đồng hồ Việt
Picturesque/ˌpɪkʧəˈrɛsk/Miêu tả rất đẹp như tranh
Statuesque/ˌstætjʊˈɛsk/Miêu tả đẹp mắt như tạc tượng
Admit/ədˈmɪt/Sự quá nhận
Submit/səbˈmɪt/Gửi đi, gửi đến
Propel/prəˈpɛl/Đẩy đi, đẩy ra
Express/ɪksˈprɛs/Thể hiện, biểu hiện
Corrupt/kəˈrʌpt/Tham nhũng, tham ô
Disrupt/dɪsˈrʌpt/Việc làm cho gián đoạn
Assist/əˈsɪst/Hỗ trợ, trợ giúp
Consist/kənˈsɪst/Nhất quán, tuyệt nhất trí
Kangaroo/ˌkæŋgəˈruː/Con loài chuột túi
Taboo/təˈbuː/Các điều cấm kỵ
Collect/kəˈlɛkt/Sưu trung bình được
Affect/əˈfɛkt/Ảnh hưởng cho điều gì đó
Transfer/ˈtrænsfə(ː)/Chuyển khoản, gửi tiền
Confer/kənˈfɜː/Trao, gửi
Cigarette/ˌsɪgəˈrɛt/Thuốc lá hút
Myself/maɪˈsɛlf/Chính tôi, là tôi
Himself/hɪmˈsɛlf/Bản thân của anh ấy
Sustain/səˈsteɪn/Chấp dấn điều gì đó
Entertain/ˌɛntəˈteɪn/Thể hiện sự giải trí
Protest/ˈprəʊtɛst/Thể hiện tại sự trái quyết
Abstract/ˈæb.strækt/Thể hiện sự trừu tượng
Attract/əˈtrækt/Thể hiện nay sự thu hút
Prevent/prɪˈvɛnt/Ngăn ngừa, chống tránh
Event/ɪˈvɛnt/Biến cố, sự kiện

1.3. Những cách đánh trọng âm với danh, tính, hễ từ gồm 2 âm tiết

Hầu hết với những những từ, tính từ thì sẽ có 2 âm tiếng và đánh trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết đồ vật nhất.

Ex:

Monkey /´mʌηki/ (có nghĩa là nhỏ khỉ)Baby /’beibi/ (có tức thị em bé)Angry /´æηgri/ (có nghĩa là giận giữ)Happy /ˈhæpi/ (có nghĩa là hạnh phúc)Flower /ˈflaʊə/ (có tức thị hoa)Instant /ˈɪnstənt/ (có tức là lập tức)

Trong trường đúng theo danh tự hoặc tính từ có chứa các nguyên âm lâu năm thì sinh sống âm tiết thứ hai trọng âm sẽ tiến hành nằm thân âm máu đó.

Ex:

Belief /bɪˈliːf/ (có tức thị niềm tin)Correct /kəˈrekt/ (có nghĩa chủ yếu xác)Perfume /pərˈfjuːm/ (có nghĩa nước hoa)Decor /ˈdeɪkɔː/ (có nghĩa xây dựng nội thất)Discard /dɪˈskɑːrd/ (có nghĩa loại bỏ)

Đối với trường phù hợp ở số đông động từ cùng giới từ bao gồm 2 âm máu thì bọn họ sẽ trọng âm nằm ở vị trí âm tiết máy hai.

Ex:

Design /di´zain/ (có tức là thiết kế)Include /ɪnˈkluːd/ (có nghĩa là bao gồm)Among /əˈmʌŋ/ (có nghĩa là ngơi nghỉ giữa)Deny /dɪˈnaɪ/ (có nghĩa là che nhận)Admit /ədˈmɪt/ (có tức thị thừa nhận)

Đối với rất nhiều từ chỉ số lượng: khi được ngừng bằng đuôi – teen thì trọng âm sẽ tiến hành nằm ngơi nghỉ cuối, khi dứt bằng đuôi – y thì trọng âm đang nằm tại vị trí âm máu đầu tiên.

Ex:

Thirteen /θɜːˈtiːn/ (có nghĩa là số 13)Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/ (có nghĩa là số 14)Thirty /ˈθɜː.ti/ (có tức thị số 30)Fifty /ˈfɪf.ti/ (có tức là số 40)

1.4. Mẹo nhấn trọng âm từ có từ 3 âm tiết

Nếu trường đúng theo danh từ, tính trường đoản cú và rượu cồn từ gần như sở hữu âm huyết cuối là /ə/ hoặc /i/ cùng được chấm dứt câu bởi phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ 2.

Ex: consider /kənˈsɪdər/ (có tức là xem xét) , remember /rɪˈmembər/ (có tức là nhớ)

Nếu nghỉ ngơi trường phù hợp danh từ gồm 3 âm máu mà trong các số đó âm tiết thứ hai chứa /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm hay sẽ rơi vào hoàn cảnh những âm tiết trang bị nhất.

Xem thêm: Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật Đơn Giản, Các Ý Tưởng Khoa Học Kỹ Thuật Đơn Giản

Ex: exercise /’eksəsaiz/ (có nghĩa là bài bác tập) , paradise /ˈpærədaɪs / (có tức thị thiên đường).