I. Lý thuyết

Quy luật đồng tính: Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn ở F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn
Quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử, các nhân tố di truyền trong từng cặp nhân tố di truyền sẽ phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất của nó như ở cơ thể thuần chủng P.Phép lai phân tích: Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp (hay thuần chủng). Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp (hay không thuần chủng)Quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử.

Bạn đang xem: Ôn tập sinh học 9 chương 1


Câu 1: Trang 22 - sgk Sinh học 9

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a. toàn lông ngắn

b. toàn lông dài

c. 1 lông ngắn : 1 lông dài

d. 3 lông ngắn : 1 lông dài


Câu 2: Trang 22 - sgk Sinh học 9

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục.

Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau : P : Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm

—> F1 : 75% thân đỏ thầm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen cùa P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a. P : AA X AAb. P : AA X Aac. P : AA X aad. P : Aa X Aa


Câu 3: Trang 22 - sgk Sinh học 9

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P : Hoa hồng x Hoa hồng —» F1 : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng.

Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên?

a. Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

b. Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

c. Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

d. Hoa hồng là tính trạng trung gian giừa hoa đỏ và hoa trắng


Câu 4: Trang 23 - sgk Sinh học 9

Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a. Mẹ mắt đen (AA) X Bố mắt xanh (aa)

b. Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (Aa)

c. Mẹ mắt xanh (aa) X Bố mắt đen (Aa)

d. Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (AA)


Câu 5: Trang 23 - sgk Sinh học 9

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng ; B quy định quà tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quà đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn ; 299 cây quà đỏ, bầu dục ; 301 cây quả vàng, tròn ; 103 cây quả vàng, bầu dục.

- Chọn bài -Bài 1: Menđen và Di truyền học
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
Bài 7: Bài tập chương I

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 9 – Bài 7: Bài tập chương I giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Bài 1 (trang 22 sgk Sinh học 9) : Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P: Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a) Toàn lông ngắn

b) Toàn lông dài

c) 1 lông ngắn : 1 lông dài

d) 3 lông ngăn : 1 lông dài

Lời giải:

Đáp án: a

Giải thích:

Theo đề ra, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

Quy ước gen:

Gen A quy định lông ngắn trội

Gen a quy định lông dài,

Sơ đồ lai:

*

Bài 2 (trang 22 sgk Sinh học 9) : Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a) P: AA x AA

b) P: AA x Aa

c) P: AA x aa

d) P: Aa x Aa


Lời giải:

Đáp án: d

Giải thích:

– Ta có: P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

– Thân xanh lục có kiểu gen aa nhận 1 giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ nên P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm có kiểu gen P: Aa × Aa

– Sơ đồ lai:

*

Bài 3 (trang 22 sgk Sinh học 9) : Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P: Hoa hồng x Hoa hồng F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng.

Xem thêm: Khăn Vải Khô Đa Năng Mama (240 Tờ/Túi), Khăn Khô Mama Chất Lượng, Giá Tốt

Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên?

a) Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

b) Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

c) Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

d) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng

Lời giải:

Đáp án: b,d

Giải thích:

Theo đề ra: F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng.

Kết quả này đúng như hiện tượng trội không hoàn toàn (1 : 2 : 1). Vậy, phương án b và d thoả mãn yêu cầu đề ra.

Quy ước gen:

Gen A− (đỏ) trội không hoàn toàn

Gen a (trắng) là gen lặn

Sơ đồ lai:

*

Bài 4 (trang 23 sgk Sinh học 9) : Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)

b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)

c) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)

d) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen (AA)

Lời giải:

Đáp án: b, c

Giải thích:

– Theo đề bài, người có cặp mắt xanh phải có kiểu gen aa sẽ nhận giao tử a từ cả bố và mẹ. Người có mắt đen có kiểu gen AA hoặc Aa. Vậy 2 phương án b và c đều thoã mãn yêu cầu đề ra.

– Sơ đồ lai:

* Trường hợp 1 (phương án b):


*

* Trường hợp 2 (phương án c):

*

Bài 5 (trang 23 sgk Sinh học 9) : Ở cà chua gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

a) P: AABB x aabb

b) P: Aabb x aa
Bb

c) P: Aa
BB x AABb

d) P : AAbb x aa
BB

Lời giải:


Đáp án: a, d

Giải thích:

– Theo đề ra, F2 có tỉ lệ: 901 : 299 : 301 : 103. Kết quả này đúng với kết quả của quy luật phân li độc lập, F2 có tỉ lệ 9 : 3 : 3 ; 1. Vậy F1 phải có dị hợp cả 2 cặp gen, phương án a và d thoả mãn yêu cầu của đề bài.

– Sơ đồ lai:

* Trường hợp 1 (phương án a):

*

* Trường hợp 2 (phương án d):


*

F2:

*

– Kiểu gen: 1AABB : 2Aa
BB : 2AABb : 4Aa
Bb : 1AAbb : 2Aabb : 1aa
BB : 2aa
Bb : 1aabb